skarg E. P. - W., W. K., M. C., B. C. i P. G. na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska Sędzia WSA Magdalena Dobek-Rak (spr.) Sędzia WSA Diana Trzcińska Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Anna Rusajczyk po rozpoznaniu w Gdańsku na rozprawie w dniu 22 września 2021 r. sprawy ze skarg E. P. - W., W. K., M. C., B. C. i P. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 września 2020 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta z dnia 22 października 2019 r., nr [...], 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącej E. P. - W. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego W. K. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, 4. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku solidarnie na rzecz skarżących M. C., B. C. i P. Go. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/16

E. P.-W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego z dnia 23 września 2020 r., nr [..] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Zaskarżona decyzja podjęta została w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Wnioskiem z dnia 12 lutego 2016 r. M. M. wystąpił o ustalenie warunków zabudowy dla działek nr [..]-[..] położonych w G. przy ul. U. oraz działek drogowych nr [..] obręb [..] (nr archiwalne: [..]-[..]) w celu realizacji infrastruktury drogowej.

Decyzją z dnia 22 października 2019 r. Prezydent Miasta ustalił warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji określonej jako budynek mieszkalny wielorodzinny z halą garażową na najniższej kondygnacji z infrastrukturą techniczną, z wykorzystaniem istniejącej na terenie zabudowy, murów oporowych i infrastruktury. Rodzaj zabudowy określono jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (oznaczenie literowe MW).

Ustalając warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego organ ustalił linię zabudowy od ul. G., jako przedłużenie linii istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich (min. 6 m od krawędzi jezdni ul. G.). Z uwagi na możliwość rozczłonkowania bryły budynku, dopuszczono wycofanie części elewacji frontowej w stosunku do ustalonej linii zabudowy. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu ustalono w zakresie od 0,38 do 0,40, a szerokość elewacji frontowej w przedziale od 27,1 m do 40,8 m. Zaznaczono przy tym, że z uwagi na przebieg ulicy G. na wysokości wnioskowanego terenu (w kształcie łuku), szerokość elewacji frontowej określa linia prosta łącząca dwa najdalej oddalone od siebie punkty w widoku budynku od strony frontu terenu. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, mierzoną do jej gzymsu lub attyki ustalono w zakresie od 10 m do 12 m, geometrię dachu ustalono jako dach płaski zaś wykończenie i kolorystykę ustalono jako nawiązującą do nowych budynków sąsiednich. Dla planowanej inwestycji wyznaczono miejsca postojowe zgodnie z wytycznymi: min.1,1 miejsca postojowe/1 mieszkanie (z czego min.10% miejsc postojowych ogólnodostępnych); dla rowerów: min. 1,3 miejsce /1 lokal mieszkalny (z czego 25% miejsc ogólnodostępnych); dla osób niepełnosprawnych: 10% miejsc postojowych, z czego 10% jako miejsca postojowe ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych.

W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że procedowane zamierzenie ma zostać zrealizowane z wykorzystaniem istniejącej na terenie zabudowy, murów oporowych i infrastruktury, przy czym jest to całkowicie nowe postępowanie, toczące się z wniosku zupełnie innego podmiotu niż postępowanie zakończone decyzją nr [..] z dnia 29 listopada 2004 r., będącą podstawą wydania wyeliminowanej z obrotu prawnego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 632/07, z dnia 9 kwietnia 2008 r. decyzji Prezydenta Miasta z dnia 3 kwietnia 2007 r., nr [..], o pozwoleniu na budowę. Wyeliminowanie decyzji o pozwoleniu na budowę spowodowało bowiem niejako powrót do sytuacji, w której możliwe stało się wydanie kolejnej decyzji ustalającej warunki zabudowy dla danej nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), możliwe jest wydanie więcej niż jednej decyzji ustalającej warunki zabudowy w odniesieniu do tej samej nieruchomości.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze