skarg D. G. na decyzje SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Uzasadnienie strona 2/11

W dniu 6 sierpnia 2009 r. D. G. w.w. aktami notarialnymi zbyła udziały wynoszące łącznie [...] we współwłasności nieruchomości wspólnej tj. części działki nr [...].

W takich okolicznościach faktycznych w dniu 12 listopada 2010 r. organ wszczął postępowanie w sprawie naliczenia opłaty planistycznej. W toku postępowania sporządzono dwa operaty szacunkowe, opierając się na drugim z nich z 14 lipca 2012 r. (w związku z utratą aktualności przez operat z listopada 2010 r.), który wykazał wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania. Wobec ustalonej w planie stawki procentowej 10%, opłaty planistycznej jej wymiar obliczony został jako iloczyn stawki procentowej i różnicy w wartości rynkowej udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej po i przed wejściem w życie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odwołanie od powyższej decyzji złożyła D. G. wnosząc o jej uchylenie z powodu bezprzedmiotowości postępowania. Odwołująca twierdziła, że ocenie spełnienia przesłanek uzasadniających ustalenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie powinno podlegać zbycie udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej. Wskazała, że obowiązujące przepisy prawa nie dają możliwości samodzielnego istnienia własności lokalu bez związanego z nim współposiadania udziału w nieruchomości wspólnej - budynku i gruncie. Zaskarżonej decyzji zarzucono również bezpodstawne ustalenie 14 - dniowego terminu uiszczenia ustalonej opłaty planistycznej.

Rozpoznając odwołanie decyzją z 10 czerwca 2013 r., sygn. akt [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Uzasadniając rozstrzygnięcie Kolegium podtrzymało stanowisko organu pierwszej instancji, że w przedmiotowej sprawie zaistniały przesłanki ustalenia opłaty planistycznej. Kolegium dopuściło prawną możliwość ustalenia opłaty planistycznej w sytuacji sprzedaży udziału we współwłasności wspólnej nieruchomości gruntowej związanej z prawem odrębnej własności lokalu. Kolegium wyjaśniło, że z mocy przepisów ustawy o własności lokali, własność udziału w nieruchomości wspólnej, na którą składa się grunt i części budynku i urządzenia niesłużące do wyłącznego użytku właścicieli lokali, jest prawem związanym z własnością lokalu. Z prawem odrębnej własności lokalu związane jest prawo własności nieruchomości gruntowej, na której posadowiony został budynek, w którym znajduje się wyodrębniony lokal. Ustanowienie odrębnej własności lokalu i zbycie go nabywcy zawsze wiąże się z przeniesieniem na nabywcę udziałów w prawie własności gruntu. Kolegium uznało, że odwołująca sprzedając, po ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w budynku, te lokale wraz z przynależnymi do nich udziałami w nieruchomości wspólnej, dokonała zbycia nieruchomości gruntowej, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tyle że zbycie nie obejmowało wszystkich posiadanych przez nią udziałów w prawie własności tej nieruchomości, a jedynie części z nich. Zdaniem Kolegium, ustalenie opłaty planistycznej możliwe jest również w zaistniałej sytuacji sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości. Kolegium przyjęło, że z punktu widzenia dyspozycji art. 36 ust. 4 ustawy nie jest istotne, że wraz z udziałem we współwłasności gruntu zbywany jest również lokal mieszkalny.

Strona 2/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze