skarg D. G. na decyzje SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tamara Dziełakowska Sędziowie: Sędzia WSA Wanda Antończyk (spr.) Sędzia WSA Mariola Jaroszewska Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Małgorzata Kuba po rozpoznaniu w Gdańsku na rozprawie w dniu 20 listopada 2013 r. sprawy ze skarg D. G. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 czerwca 2013 r. nr [...] oraz z dnia 12 czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/11

Decyzją z dnia 3 stycznia 2013 r., Nr [...], Prezydent Miasta, działając na podstawie art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6 i ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalił D. G. opłatę planistyczną w wysokości 1288,90 zł w związku z dokonanym w dniu 6 sierpnia 2009 r. zbyciem udziałów stanowiących dotychczasową własność D. G., wynoszących łącznie 3226/100000 we współwłasności nieruchomości wspólnej - działce nr [...] obręb [...], położonej przy ul. F. F. w W., o pow. 12888 m2, udokumentowanym aktami notarialnymi Rep. A [...] sporządzonymi w dniu 6.08.2009 r. Organ wskazał, że opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Uzasadniając rozstrzygnięcie organ pierwszej instancji opisał zmiany gruntowe, począwszy od połączenia działek nr [...] w działkę o nr [...], poprzez podział na 8 działek, w tym na działkę o nr [...] o pow. 12888 m2.

Następnie organ wyjaśnił, że działka nr [...] w dniu zbycia udziałów we własności nieruchomości wspólnej znajdowała się na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta W. w granicach działek nr [...] obr. [...] położonych przy ul. F. w W. zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały, uchwalonym Uchwałą Nr [...] Rady Miasta z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. z [...]), w obszarze planistycznym oznaczonym na rysunku planu symbolem 01 MW.U. co oznacza, że działka jest przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną niską ustaloną w planie jako funkcja dominująca z uzupełniającą funkcją usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, osiedlowymi terenami rekreacyjnymi oraz usługami o charakterze specjalistycznym. Dla przedmiotowego terenu, zgodnie z § 4 pkt 34 planu, ustalono stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 10%. Przed dniem wejścia w życie ww. planu, na terenie przedmiotowej nieruchomości obowiązywał Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta W. obejmujący obszar miasta W. za wyjątkiem obszarów, dla których Rada Miasta W. podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian w planie miejscowym, zatwierdzony uchwałą Nr [...] Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. z [...]). Działka nr [...] obr. [...] w poprzednim planie znajdowała się w obszarze Strefy Specjalnej Ekologicznie Ważnej wydzielonej na terenie Jednostki Terytorialnej T5. Zgodnie z zapisami tego planu, dzisiejsza działka nr [...] położona była na terenie Strefy Ochrony Krajobrazu oraz na terenie Stref "W" Ochrony Konserwatorskiej (archeologicznej). Dopuszczono tam takie funkcje i elementy zagospodarowania, jak związane z wykorzystaniem cieków wodnych jako źródła energii, związane z ogólnodostępną rekreacją i sportem, indywidualne inwestycje związane z funkcjami kultury, niezbędne inwestycje w sferze infrastruktury technicznej i komunikacji, których lokalizacja poza strefą jest niemożliwa lub ewidentnie nieopłacalna oraz użytkowanie rolnicze z przeważającym kierunkiem łąkowo-pastwiskowym i ogrodnicze bez używania środków ochrony roślin. Na terenie siedlisk dopuszczono modernizację istniejącej zabudowy zagrodowej. Na tym terenie wprowadzono do ustaleń planu szereg ograniczeń dotyczących zakazu utrwalania obiektów i funkcji związanych z działalnością gospodarczą i produkcyjną lub usługową o szkodliwym lub uciążliwym oddziaływaniu na środowisko, zakaz lokalizacji stałej lub utrwalania istniejących obiektów gospodarczych o charakterze czasowym, zakaz ustalania lokalizacji stałej lub utrwalania istniejących garaży, zakaz dokonywania wtórnych podziałów posesji, o ile nie wynikają one z koncepcji zagospodarowania terenu, ustalono wielkość 5000 m2 jako minimalną wielkość działki powstałej w wyniku wtórnej parcelacji.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze