Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Diana Trzcińska Sędziowie: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz (spr.) Protokolant Asystent sędziego Krzysztof Pobojewski po rozpoznaniu w dniu 23 września 2020 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi R. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 grudnia 2019 r. nr [..] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/11

R. J., dalej skarżący, wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 3 grudnia 2019 r. stwierdzającą nieważność decyzji Wójta Gminy z 9 sierpnia 2018 r. wydanej w przedmiocie przeniesienia części decyzji Wójta Gminy z 14 sierpnia 2007 r. o warunkach zabudowy.

Skarga została wniesiona w następującym stanie sprawy:

Na wniosek R.J., Wójt Gminy decyzją z 14 sierpnia 2007 r. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na każdej wydzielonej działce powstałej z podziału działki nr [..] położonej w miejscowości M. W decyzji tej wskazano także, że podział działki nr [..] możliwy do realizacji przy zachowaniu wym. warunków.

W dniu 9 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy wydał decyzję w przedmiocie przeniesienia w części decyzji własnej z 14 sierpnia 2007 r. ustalającej warunki zabudowy dla działki nr [..] w miejscowości M.

W dniu 19 sierpnia 2019 r. wpłynęło do Kolegium pismo Starosty dotyczące rozważenia możliwości wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy z 9 sierpnia 2018 r. Starosta poinformował, że z wniosku P. K. toczy się postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach mieszkalnych na terenie działki nr [..] w M., gmina P.

W bardzo obszernym piśmie z 22 listopada 2019 r. pełnomocnik skarżącego przedstawiła argumentację mającą dowodzić konieczności umorzenia postępowania w niniejszej sprawie. Pełnomocnik złożyła także wnioski dowodowe mające na celu ustalenie praktyki wydawania przez Wójta Gminy tożsamych w treści decyzji, z tą co do której prowadzone jest postępowanie.

Kolegium dokonując analizy stanu prawnego sprawy uznało, że istnieją podstawy do wniosku, iż decyzja organu I instancji z 9 sierpnia 2018 r. jest dotknięta przesłanką wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., tzn. rażącym naruszeniem prawa, natomiast argumenty i wnioski zawarte w w/w piśmie z 22 listopada 2019 r. pełnomocnika R. J. nie mają wpływu na rozstrzygnięcie. Kolegium wyjaśniło, iż dysponuje kompletną dokumentacją sprawy, nie widzi potrzeby wyznaczenia rozprawy na okoliczność przesłuchania wymienionych osób w charakterze świadków, brak jest możliwości i potrzeby przeprowadzenia wnioskowanej wizji lokalnej, nie może to stanowić przedmiotu niniejszego postępowania.

Ponadto Kolegium nie uważa, by w sprawie wystąpiły nieodwracalne skutki prawne uniemożliwiające stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji Wójta Gminy z 9 sierpnia 2018 r. Nieodwracalność skutków prawnych z art. 156 § 2 k.p.a. należy rozpatrywać nie w sferze faktów, lecz wyłącznie w płaszczyźnie obowiązującego prawa i środków prawnych, jakimi posługują się w swej działalności organy administracji publicznej, (por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 listopada 2011 r. II OSK 1638/10, publ. na stronie orzeczenia.nsa.gov.pl). Nieodwracalne skutki prawne decyzji należy ograniczyć wyłącznie do jej bezpośrednich skutków w sferze prawa, a nie zdarzeń faktycznych stanowiących tylko jej pośredni efekt.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze