Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Diana Trzcińska Sędziowie: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz (spr.) Protokolant Asystent sędziego Krzysztof Pobojewski po rozpoznaniu w dniu 23 września 2020 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej A w G. i Wspólnoty Mieszkaniowej B na decyzję Wojewody z dnia 17 stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/14

Wspólnota Mieszkaniowa i Wspólnota Mieszkaniowa wniosły skargę na decyzję Wojewody z 17 stycznia 2019 r. utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z 19 lipca 2019 r., zmieniającą decyzję Prezydenta Miasta z 3 marca 2011 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zespołu mieszkaniowo-usługowego u zbiegu [..]i [..] w G. na terenie działek nr [..]-[.], zmienioną decyzją z 28 listopada 2013 r. o zatwierdzeniu zamiennego projektu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego oraz udzielającej A. pozwolenia na budowę zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenie działek nr [..]-[.], u zbiegu [..] i [..].

Skarga została wniesiona w następującym stanie sprawy:

Decyzją z 3 marca 2011 r. Prezydent Miasta zatwierdził projekt budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu i udzielił A. pozwolenia na budowę Zespołu Mieszkaniowo-Usługowego u zbiegu [..] i [..] w G. na terenie działek nr [..]-[..], obejmującego budowę: sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oznaczonych literami A, B, C, D, E, F, dwóch budynków biurowych z garażami podziemnymi oznaczonych literami A, B budynku fitness, wewnętrznego układu drogowego wraz ze zjazdem z [..], sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, zbiornika retencyjnego, sieci drenażowej, sieci oświetleniowej, sieci energetycznej nn-0,4Kv i instalacji zewnętrznej zasilającej nn-0,4kV, sieci teletechnicznej i boisk sportowych oraz placu zabaw dla dzieci.

W dniu 28 grudnia 2017 r. do Prezydenta Miasta wpłynął wniosek inwestora: A. o zmianę pozwolenia na budowę z 3 marca 2011 r. i udzielenie pozwolenia na budowę zespołu mieszkaniowo-usługowego w G. u zbiegu [..] i [..] w G. na terenie działek nr [..]-[..] (dawniej działki nr [..]-[..]) i działek [..]-[..], obejmującego m.in. budowę dwóch budynków mieszkalno-usługowych G, H z lokalami handlowo-usługowymi w parterze tych budynków i garażem podziemnym w miejsce pierwotnie zaprojektowanych dwóch budynków biurowych A, B z garażem podziemnym, budowę placu zabaw dla dzieci z boiskiem sportowym, siłownią zewnętrzną i samoobsługową stacją dla rowerów w miejscu zaprojektowanego budynku "Fitness" wraz z infrastrukturą techniczną. Do wniosku dołączono formularz B-4 (informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę), w którym wskazano zakres inwestycji, dwa egzemplarze oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i ponadto oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami, w zakresie posiadanego prawa własności miejsc postojowych dla samochodów osobowych w hali garażowej budynków zrealizowanych na działkach budowlanych nr [..]-[..] cztery egzemplarze projektu budowlanego zamiennego.

Strona 1/14