Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Mariola Jaroszewska Sędziowie: Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok Asesor WSA Magdalena Dobek-Rak (spr.) Protokolant Asystent sędziego Krzysztof Pobojewski po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2018 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi L. C. i K. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

L.C. i K.C. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt [...], którą utrzymano w mocy decyzję Burmistrza Gminy z dnia 6 października 2017 r., nr [...], o odmowie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy z dnia 22 maja 2006 r., nr [...].

Zaskarżoną decyzję podjęto w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:

Decyzją z dnia 22 maja 2006 r. Burmistrz Gminy ustalił warunki zabudowy dla terenu działki nr [...] położonej w B. dla inwestycji polegającej na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na rzecz właścicieli L.C. i K.C. W decyzji ustalono szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla wskazanej działki oraz określono, że realizacja planowanej inwestycji jest możliwa jedynie po opracowaniu dokumentacji na całość inwestycji - zakaz rozwiązań etapowych, ewentualny podział działki możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Decyzją z dnia 31 lipca 2008 r. Burmistrz Gminy zmienił decyzję ostateczną z dnia 22 maja 2006 r. w ten sposób, że odstąpił od wskazanych wyżej warunków dotyczących całościowej realizacji inwestycji, zakazu rozwiązań etapowych oraz ograniczenia możliwości podziału po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę.

Decyzją z dnia 27 października 2008 r. Burmistrz Gminy zatwierdził projekt podziału działki nr [...] na działki o numerach: [...] - [...], pod warunkiem ustanowienia służebności drogowej.

Wnioskiem z dnia 31 marca 2016 r. L.C. i K.C. oraz A.Z. wystąpili o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy z dnia 22 maja 2006 r., zmienionej decyzją z dnia 31 lipca 2008 r., na rzecz inwestora A.Z. dla działki nr [...] powstałej z podziału działki nr [...], dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Decyzją z dnia 10 stycznia 2017 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję Burmistrza Gminy z dnia 6 kwietnia 2016 r., dokonującą przeniesienia w całości ostatecznej decyzji w warunkach zabudowy z dnia 22 maja 2006 r. i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji. Rozstrzygnięcie to stało się następnie przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Gd 133/17, oddalił skargę L. i K.C. stwierdzając, że decyzja Burmistrza Gminy została wydana z naruszeniem prawa mającym istotne znaczenie dla rozpoznania sprawy. Sąd wyjaśnił, że podmioty wnioskujące o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy same kształtują treść zgłoszonego żądania, a treść wniosku wyznacza przedmiot postępowania, którym organ prowadzący to postępowanie jest związany. W ocenie Sądu zakres złożonego wniosku o przeniesienie nie pokrywa się z zakresem decyzji ustalającej warunki zabudowy, co wymagało ustalenia.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze