Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej
Tezy

Strona skarżąca może otrzymać świadczenia z art. 36 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.05.2004 roku (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004 roku) - tylko w takim zakresie - w jakim spełnia przesłanki wynikające z wyżej wymienionego przepisu.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (spr.), Sędziowie sędzia NSA Stanisław Prutis,, sędzia NSA Elżbieta Trykoszko, Protokolant Marta Marczuk, po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2005 r. sprawy ze skargi K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] stycznia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

Postanowieniem Nr [...] z dnia [...] grudnia 2004 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. uznało zasadność skargi Pana K. M. na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. z dnia [...] sierpnia 2004 roku w przedmiocie rozparzenia jego wniosku z dnia [...] maja 2004 roku o przyznanie pomocy zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) i wyznaczyło organowi I instancji termin do wydania decyzji w tej sprawie.

Decyzją Nr [...] z dnia [...] grudnia 2004 roku Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. odmówił przyznania Panu K. M. świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wymienionych w art. 36 pkt 1 (zasiłku stałego, zasiłku celowego specjalnego, zasiłku i pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie) należących do kompetencji gminy, oprócz zasiłków przyznawanych decyzją Nr [...] z dnia [...] lipca 2004 roku (przyznającej zasiłek okresowy na maj w wysokości 73,96 zł.) i decyzją Nr [...] z dnia [...] lipca 2004 roku (przyznającą zasiłek celowy na częściowe pokrycie kosztów zakupów żywności w wysokości 50 zł.) i świadczeń niepieniężnych, wymienionych w art. 36 § 2 (biletu kredytowego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, pomocy rzeczowej w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienia pogrzebu, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w ośrodku wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania). W uzasadnieniu decyzji przytoczono treść pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. Nr [...] z dnia [...] lipca 2004 roku, którym poinformowano Pana K. M. o formach pomocy wynikających z art. 36 ustawy z dnia

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz wyjaśniono, że w praktyce wszystkie zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej nie mogą być realizowane ze względu na ograniczenie możliwości i niewystarczające środki finansowe. Ponadto wskazano na brak współdziałania Pana K. M.

z pracownikiem socjalnym, co przejawiało się odmową sprecyzowania potrzeb w związku z wnioskiem z dnia [...] maja 2004 roku.

Z decyzją Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. nie zgodził się Pan K. M. i wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. W odwołaniu zarzucił, że MOPS dopuszcza się naruszenia ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności rażąco narusza przepis art. 106 ust. 3, art. 38 ust. 3 i art. 39 oraz dyskryminacji skarżącego. Jednocześnie wskazuje, że obowiązkiem pracowników pomocy społecznej w tym kierownika jest rozpoznawanie wszystkich potrzeb osoby, która złożyła wniosek o pomoc, a art. 36 ustawy określa, które potrzeby wnioskodawcy powinny być uwzględnione w decyzji o pomocy społecznej.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze