Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu brojlerów
Uzasadnienie strona 2/11

Odwołanie od powyższej decyzji złożył C. O. zarzucając:

- naruszenie prawa procesowego tj.: art. 10 §1 k.p.a. poprzez uniemożliwienie stronie zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym i zgłoszenia uwag w wyznaczonym siedmiodniowym terminie; art. 75, 76, 77 § 1, 2, 3, 80, 84 w zw. z art. 140 k.p.a. poprzez brak wszechstronnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego, brak ustosunkowania się do twierdzeń i dowodów zgłaszanych przez stronę podczas postępowania;

- naruszenie prawa materialnego tj. art. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiającego metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. U. UE L z dnia 26 lutego 2009 r.) w związku z pkt 6.2.A.I. Załącznika nr I do tego Rozporządzenia - poprzez brak jego zastosowania; art. 54 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii - poprzez brak jego zastosowania.

Uzasadniając zarzuty odwołujący się wskazał, że zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy otrzymał w dniu 30 kwietnia 2014 r., zaś organ wydał decyzję w dniu [...] maja 2014 r. nie uwzględniając, że w międzyczasie dni 1 i 3 maja były dniami wolnymi od pracy. Postępowanie organu zmniejszało liczbę dni, w których strona swoje prawo mogła zrealizować. Także, zdaniem odwołującego się, nierzetelnie i z naruszeniem prawa pobrano próbki pasz tj. w sposób niereprezentatywny dla całej kontrolowanej części. Pobranie jednej próbki z 6 ton paszy, a niepobranie ich w sposób zwielokrotniony z całej partii nie gwarantuje oznaczenia cech dotyczących całej partii paszy. Skoro więc, jak stwierdził, pobranie próbek z paszy nastąpiło niezgodnie z wymogami UE, nie sposób uznać, iż cała pasza należąca do tej partii nie spełnia tych wymogów. Odwołujący się podkreślił, że wcześniejsze i późniejsze kontrole nie wskazywały żadnych nieprawidłowości. Strona sama produkuje paszę ze składników zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, czego dowodzą załączone do odwołania kopie faktur VAT na zakup składników do wyprodukowania paszy we własnym zakresie.

Strona wyjaśniła również, że na mocy art. 54 Rozporządzenia (WE) nr 999/2001 właściwy organ podczas decydowania, jakie podjąć działania, uwzględnia rodzaj niezgodności oraz poprzednie dane podmiotu gospodarczego w zakresie niezgodności. Dopiero po uwzględnieniu tych danych stosuje środki opisane w ust. 2 pkt a) - h) wymienionego rozporządzenia. Tymczasem w zakwestionowanej decyzji organ nie wskazał kryteriów, na podstawie których zastosował sporne zakazy i nakazy. W decyzji organu nie ma wzmianki, czy organ miał na uwadze dane z wcześniej przeprowadzonych kontroli, które nota bene nigdy nie wykazały nieprawidłowości. Gdyby organ uwzględnił ten fakt, musiałby rozważyć zastosowanie innych niż wskazane w art. 54 ust 2 Rozporządzenia nr 999/2001 działania, takie jak np. pkt. z c), czego z naruszeniem tego przepisu nie uczynił.

Strona 2/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6168 Weterynaria i ochrona zwierząt
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja weterynaryjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Lekarz Weterynarii