Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu brojlerów
Tezy

Postępowanie kontrolne prowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną stanowi szczególny rodzaj postępowania, odrębny od właściwego postępowania administracyjnego, posiadający specjalne normy regulujące jego przebieg i instrumenty prawne, za pomocą których podmiot kontrolowany może zakwestionować ustalenia i przebieg kontroli. Znaczenie przepisu szczególnego ma art. 19e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys (spr.), Sędziowie sędzia WSA Andrzej Melezini,, sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 26 listopada 2014 r. sprawy ze skargi C. O. na decyzję P. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu brojlerów 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, 3. zasądza od P. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. na rzecz skarżącego C. O. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6168 Weterynaria i ochrona zwierząt
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja weterynaryjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Lekarz Weterynarii
Uzasadnienie strona 1/11

Decyzją z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] Powiatowy Lekarz Weterynarii w H. zakazał C. O. - właścicielowi fermy o numerze weterynaryjnym [...] położonej w miejscowości M., [...] N., wprowadzania do obrotu brojlerów kurzych w ilości 39 900 sztuk w wieku 5,5 tygodnia według stan na dzień 24 kwietnia 2014 r. oraz nakazał czyszczenie, mycie i dezynfekcję wszystkich urządzeń i pomieszczeń mających styczność z niedozwolonym białkiem pochodzenia zwierzęcego. Nakazał również udokumentowanie wykonania tych czynności.

Uzasadniając decyzję organ I instancji wskazał, że według sprawozdania sporządzonego w dniu 23 kwietnia 2014 r. przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w B. dotyczącego próbek mieszanki paszowej pełnoporcjowej GROWER I pobranej w dniu 9 kwietnia 2014 r. z kurnika nr [...] należącego do C. O. - w mieszance znajdowały się cząstki pochodzące ze zwierząt lądowych i rybnych. Powyższy wynik potwierdziło badanie Krajowego Laboratorium Referencyjnego w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w P. z dnia 30 kwietnia 2014 r. Stwierdzono w nim obecność średnio ponad 5 składników pochodzenia zwierzęcego (charakterystycznych dla zwierząt lądowych - fragmenty kości zwierząt lądowych). Kolejna kontrola fermy, przeprowadzona w dniu 24 kwietnia 2014 r. wykazała, że cała partia zakwestionowanej paszy została skarmiona brojlerom kurzym znajdującym się w kurniku strony w ilości 39 900 sztuk w wieku 5,5 tygodni. Natomiast podczas następnej kontroli sprawdzono na obecność białek pochodzenia zwierzęcego trzy znajdujące się na fermie kurniki: C. O. - nr [...], M. O. - nr [...], K. O. - nr [...] - pobierając próbki paszy pełnoporcjowej BROJLER FINISZER. Nie stwierdzono wówczas obecności na terenie fermy substancji mogących być źródłem przetworzonego białka zwierzęcego, zaś pobrane próbki nie potwierdziły obecności niedozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego.

Jak wskazał organ, z uwagi na wyniki kontroli z dnia 9 kwietnia 2014 r. uzasadnione było w sprawie zastosowanie przepisów art. 7 ust. 2 i załącznika IV Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz. U. UE L z 2001 r. Nr 147 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 17, poz. 127 z 2006 r. z późn. zm.), art. 54 ust. 1, 2a i b Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE L z 2004 r. Nr 165) - które wprowadzają zakazy karmienia zwierząt gospodarskich białkiem pochodzącym od ssaków i białkiem zwierzęcym oraz paszami zawierającymi takie białka, zakazy używania zwierząt karmionych takimi paszami do wytwarzania środków spożywczych i wprowadzania ich do obrotu oraz wprowadzają obowiązek zastosowania stosownych procedur sanitarnych, co też w sprawie nastąpiło.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6168 Weterynaria i ochrona zwierząt
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja weterynaryjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Lekarz Weterynarii