Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, Sędziowie sędzia NSA Stanisław Prutis (spr.), sędzia NSA Anna Sobolewska - Nazarczyk, Protokolant Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 października 2007 r. sprawy ze skargi J. B. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. 1. uchyla zaskarżoną decyzję w części utrzymującej w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. z dnia [...] marca 2007r. nr [...] o odmowie przyznania J. B. płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania do działek rolnych położonych w obrębach geodezyjnych wchodzących w skład miasta S. 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja w części uchylonej nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku. 3. zasądza od Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. na rzecz skarżącego kwotę 117,90 złotych ( sto siedemnaście złotych siedemdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/5

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja 2007r. nr [...] Dyrektor P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. utrzymał w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. nr [...] z dnia [...] marca 2007r. orzekającą o przyznaniu J.B. płatności z tytułu wspierania dzielności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i odmowie przyznania tych płatności do działek rolnych położonych w obrębach geodezyjnych wchodzących w skład miasta S.

U podstaw tego rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia:

J. B. w dniu 12 maja 2006 r. w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. złożył wniosek o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania do powierzchni 20,59 ha.

Organ I instancji decyzją z dnia [...] grudnia 2006r. nr [...] orzekł o przyznaniu J. B. wnioskowanych płatności do powierzchni 2,73 ha

J. B. złożył odwołanie od powyższej decyzji i wniósł o uzupełnienie przyznanej płatności ONW do całej zgłoszonej powierzchni we wniosku z dnia 12 maja 2006r.

Dyrektor P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. decyzją z dnia [...] stycznia 2007r. nr [...] uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu wskazano, że organ I instancji naruszył art. 107 §3 kpa poprzez niewłaściwe uzasadnienie decyzji (brak pełnego uzasadnienia faktycznego i prawnego) oraz art. 9 w zw. z art. 10 kpa.

Rozpoznając sprawę ponownie organ I instancji przed wydaniem decyzji zawiadomił J. B. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i żądań zawartych w aktach sprawy zgodnie z treścią art. 10 kpa. Po skorzystaniu przez J. B. z przysługującego mu prawa, organ w dniu [...] marca 2007r. wydał decyzję nr [...] o przyznaniu płatności ONW do działek rolnych o łącznej powierzchni 2,73 ha i odmówił przyznania tej płatności do działek rolnych o łącznej powierzchni 17,86 ha położonych w obrębach geodezyjnych wchodzących w skład miasta S.

Od powyższej decyzji J. B., jeszcze przed jej doręczeniem, w dniu 19 marca 2007r. złożył odwołanie. Następnie już po doręczeniu decyzji, która została mu doręczona w dniu 24 marca 2007r., pismem z dnia 3 kwietnia 2007r. wniósł o stwierdzenie niedopuszczalności odwołania z dnia 19 marca 2007r. jako wniesionego przedwcześnie oraz wniósł odwołanie, domagając się zmiany zaskarżonej decyzji i przyznania dopłat ONW do działek rolnych o łącznej powierzchni 17,86 ha położonych w obrębach geodezyjnych wchodzących w skład miasta S.

Organ odwoławczy po sprawdzeniu wymogów dopuszczalności odwołania i zapoznaniu się z aktami sprawy utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję i zważył co następuje:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. nr 73, poz. 657 ze zm.) płatności z tytułu ONW przysługują do wiejskiej części gminy miejsko - wiejskiej S. W związku z powyższym do działek rolnych położonych na działkach ewidencyjnych nr [...] woj. [...], powiat [...], gmina [...], obręb [...]-[...], nr [...] woj.[...], powiat [...], gmina [...], obręb [...], oraz nr [...] woj.[...], powiat [...], gmina[...], obręb [...]- [...] o łącznej powierzchni 17,86 jako położonych w obrębie miasta S. płatności z tytułu ONW nie przysługują. Ustaleń dotyczących tego, że w/w działki położone są w obrębach geodezyjnych wchodzących w skład miasta S. dokonano na podstawie zapisu §2 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2001r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast i gmin (Dz.U. nr 116, poz. 1241), zgodnie z którym do miasta S. przyłączono część obrębów ewidencyjnych wsi K., wsi K. N., wsi S. i wsi T. - K.

Strona 1/5