Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
Uzasadnienie strona 2/4

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. po rozpoznaniu powyższego odwołania decyzją z dnia [...] marca 2015r. orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji pierwszoinstancyjnej. Kolegium wskazało na spełnienie przesłanek uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego co do zasady, natomiast uzasadniając okres, na jaki przyznano świadczenie powołało następującą argumentację. Przepis art. 24 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, że prawo do świadczeń rodzinnych, w tym do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń wymienionych w art. 9 i art. 14-16 i 17 tej ustawy. Zgodnie zaś z art. 3 pkt 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych ilekroć jest mowa o okresie zasiłkowym- oznacza to okres od 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego. Ponadto prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego (art. 24 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych). W stosunku do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustawodawca zmodyfikował sposób ustalenia daty początkowej prawa do tego świadczenia w art. 24 ust. 2 "a" ustawy o świadczeniach rodzinnych. Stosownie do tego przepisu, jeżeli w okresie trzech miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W okolicznościach sprawy przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego nie mogło nastąpić wcześniej niż od dnia 30 kwietnia 2013r. albowiem matka skarżącej wymagającą opieki ma ustalony znaczny stopień niepełnosprawności od daty 30 kwietnia 2013r. natomiast co do okresu, na jaki przyznano świadczenie, organ wskazał, że jest związany regulacją prawną objętą domniemaniem konstytucyjności, i nie ma podstaw do tego, by regulację tę pominąć. Kolegium podkreśliło też, że strona wskazując na naruszenie zasady równości, nie dostrzega różnic instytucji zasiłku pielęgnacyjnego przeznaczonego osobie niepełnosprawnej od specjalnego zasiłku opiekuńczego, który jest świadczeniem dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Osoby te nie znajdują się w takiej samej sytuacji prawnej a zasada równości wobec prawa nakazuje równe traktowanie podmiotów znajdujących się w takiej samej sytuacji. Kolegium wskazało też na brak własnych uprawnień do złożenia skargi konstytucyjnej.

W wywiedzionej do sądu administracyjnego skardze na powyższą decyzję ostateczną, H. J. podtrzymała zarzuty odwołania. Powtórzyła argumentację zawartą w odwołaniu uzupełniając ją uwagą, że nie miała możliwości złożenia wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy od 1 listopada 2013r. do końca ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności matki tj. do 31 maja 2014r. albowiem było cały czas w toku postępowanie wywołane wnioskiem z czerwca 2013r.

Strona 2/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze