Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
Tezy

Objęcie ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego okresem zasiłkowym nie wyłącza ciągłości pobierania takiego świadczenia, a jedynie wymaga powtórzenia przez ubiegającego się o to świadczenie wniosku o jego przyznanie na nowy okres zasiłkowy.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.), Sędziowie sędzia NSA Mieczysław Markowski, sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys, Protokolant st. sekretarz sądowy Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi H. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy K. z dnia[...] lutego 2015 roku numer [...]; 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Skarga została wywiedziona na tle następujących okoliczności.

Wyrokiem z dnia 16 października 2014r. wydanym w sprawie o sygn. IISA/Bk 813/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił decyzję ostateczną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] sierpnia 2013r. i poprzedzającą tę decyzję, decyzję Wójta Gminy K. z dnia [...] lipca 2013r. odmawiające przyznania skarżącej H. J. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad matką M. K., o który to zasiłek opiekuńczy wystąpiła skarżąca w dniu 28 czerwca 2013r. Powodem odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego było uznanie braku spełnienia przesłanki rezygnacji z zatrudnienia albowiem, jak ustaliły organy, skarżąca pozostawała w zatrudnieniu do 3 maja 2010r., a od 5 maja 2010r. była zarejestrowana jako bezrobotna, zaś zaliczenie matki do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności miało miejsce od 30 kwietnia 2013r. na okres do 31 maja 2014r. Sąd administracyjny uznał, że decyzje odmowne naruszyły przepis art. 16 "a" ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych albowiem powstrzymywanie się od podejmowania pracy przez osobę bezrobotną z powodu konieczności sprawowania opieki nad bliskim niepełnosprawnym, powinno być traktowane na równi z rezygnacją z zatrudnienia z tego samego powodu. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy WSA w Białymstoku nakazał uwzględnić przedstawioną wykładnię przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i na nowo dokonać oceny przesłanek warunkujących przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Po ponownym rozpoznaniu wniosku Wójt Gminy K. decyzją z dnia [...] lutego 2015r. powołując się na art. 2 pkt 2, 3 pkt 11, 16 ‘a" , 20 ust. 2 i 3 , 23 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, orzekł o przyznaniu skarżącej prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką M. K. w kwocie 17,40 złotych za dzień 30 kwietnia 2013r. oraz w kwocie po 520 złotych miesięcznie za okres od 1 maja 2013r. do 31 października 2013r. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał na wiążącą go ocenę prawną sprawy i wykładnię art. 16 "a" ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W odwołaniu od tej decyzji skarżąca zakwestionowała okres, na jaki przyznano specjalny zasiłek opiekuńczy. Wskazując na art. 24, w tym 24 ust. 2 "a" ustawy o świadczeniach rodzinnych stwierdziła, że świadczenie to powinno być przyznane za cały miesiąc kwiecień 2013r. i na czas ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności matki tj. do 31 maja 2014r. Jej zdaniem przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy a nie na cały okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki, jest niekonstytucyjne. Zauważyła, że art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie wymieniając świadczeń ujętych w art. 16 "a", naruszył konstytucyjną zasadę równości albowiem różnicuje, oba zależne od ustalenia stopnia niepełnosprawności, okresy pobierania zasiłku pielęgnacyjnego i okresy pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego, mimo, iż oba świadczenia mają związek z niepełnosprawnymi wymagającymi opieki.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze