Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę
Sentencja

Sygn. akt II SA/Bk 30/18 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Elżbieta Trykoszko Sędziowie asesor sądowy WSA Elżbieta Lemańska (spr.) sędzia WSA Marek Leszczyński Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Derewońko po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi Parku Handlowego K. S.A. w B. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia [...] sierpnia 2017 roku numer [...]; 2. zasądza od Wojewody P. na rzecz skarżącego Parku Handlowego K. S.A. w B. kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/6

Wnioskiem, który wpłynął do organu w dniu [...] czerwca 2017 r., a który następnie został sprecyzowany w dniu [...] lipca 2017 r., P. Spółka Akcyjna w B. (dalej: Spółka, inwestor) wystąpił do Prezydenta Miasta B. o zmianę pozwolenia z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] (zmienionego decyzją z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...]) na roboty budowlane związane z budową C. H. - U. "P.". Wnioskodawca wskazał, że zmiana na podstawie wniosku z dnia [...] czerwca 2017 r. dotyczy zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne.

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2017 r. znak [...] Prezydent Miasta B. na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: K.p.a.) umorzył postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia na roboty budowalne, tj. w sprawie zmiany decyzji nr [...] z dnia [...] stycznia 2014 r. zmienionej decyzją z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...]. Zdaniem organu pierwszej instancji, postępowanie w sprawie zmiany decyzji o pozwolenie na roboty budowlane stało się bezprzedmiotowe, bowiem pozwolenie to wygasło. Organ wskazał na regulację art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm., dalej: p.b.). Wyjaśnił, że z oświadczenia inwestora z dnia [...] lipca 2017 r. wynika, iż nie rozpoczął on robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji objętej decyzją z dnia [...] stycznia 2014 r. i nie występował o wydanie dziennika budowy dla inwestycji. Także z informacji udzielonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B. z dnia [...] lipca 2017 r. wynika, że Inspektorat nie prowadził postępowania w sprawie robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia [...] stycznia 2014 r. znak [...], jak też inwestor nie zawiadamiał o zakończeniu robót budowlanych objętych tą decyzją. Zdaniem organu pierwszej instancji, zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 37 ust. 1 p.b., tj. nie rozpoczęto robót budowlanych w terminie trzech lat od dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Tym samym pozwolenie na budowę z dnia [...] stycznia 2014 r. wygasło. Postępowanie o jego zmianę jest bezprzedmiotowe, bowiem brak jest przesłanek do merytorycznego orzekania w zakresie tej zmiany.

Odwołanie od powyższej decyzji złożyła Spółka, która zarzuciła naruszenie:

1) art. 37 ust. 1 p.b. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na niewłaściwym przyjęciu, iż upłynął ustawowy 3-letni termin skutkujący wygaśnięciem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) art. 6, 7, 77 § 1 oraz 107 § 3 K.p.a. poprzez ich błędne zastosowanie, polegające na przeprowadzeniu postępowania dowodowego wyłącznie co do przesłanek wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, podczas gdy przedmiotem sprawy była zmiana pozwolenia na budowę;

Strona 1/6