Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.), Sędziowie sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, asesor sądowy WSA Elżbieta Lemańska, , po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 kwietnia 2021 r. sprawy ze skargi W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy B. z dnia [...] października 2020 r., Nr [...].

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc publiczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/11

Decyzją z dnia [...] lutego 2021r. (nr [...]) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. po rozpatrzeniu odwołania W. P. od decyzji Wójta Gminy B. z [...] października 2020r. nr [...] orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji odmawiającej przyznania W. P. prawa do świadczeń wychowawczych na troje dzieci: D., J. i A. P. na okres 2019/2021.

Decyzja powyższa została wydana po trzecim rozpoznaniu sprawy. Pierwsza odmowa przyznania świadczeń wychowawczych z wniosku W. P. z [...] września 2019r. nastąpiła decyzją organu I instancji z [...] listopada 2019r., uchyloną w trybie odwoławczym decyzją SKO w B. z [...] marca 2020r.

Druga odmowa nastąpiła decyzją organu I instancji z [...] maja 2020r. Również tę decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. uchyliło przekazując decyzją z [...] lipca 2020r. sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji. Kolegium zaleciło przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy po uzgodnieniu z nim terminu wywiadu oraz protokolarne przesłuchanie w charakterze świadka sołtysa miejscowości K., gmina B.

Decyzją z dnia [...] października 2020r. Wójt Gminy B. po raz trzeci odmówił przyznania W. P. prawa do świadczeń wychowawczych na dzieci na okres 2019/2021. Organ I instancji w uzasadnieniu decyzji w pierwszej kolejności opisał chronologicznie i szczegółowo, jakim materiałem dowodowym dysponował. Ustalił, że W. P. oraz troje dzieci są posiadaczami Karty Dużej Rodziny, przyznanymi [...] marca 2016r. Dzieci zostały zgłoszone do placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w B. w październiku 2019r. oraz w listopadzie 2019r. i odbyły się wizyty lekarskie. Również W. P. jest pacjentem SP ZOZ B.. Karty Dużej Rodziny nie posiada żona wnioskodawcy, nie mająca obywatelstwa polskiego i ona też nie jest objęta opieką zdrowotną placówki w B. Organ podał, że wystąpiły trudności z uzgodnieniem terminu sporządzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zameldowania rodziny tj. w K., gmina B. i opisał podejmowane próby ustalenia dogodnego dla obu stron terminu sporządzenia wywiadu. Organ podał, że ze zdjęć zamieszczonych na portalu społecznościowym wnioskodawcy można wnioskować, że rodzina wnioskodawcy posiada na terenie Białorusi plantację truskawek. Organ dysponował też zestawieniem dat przekraczania granicy przez wnioskodawcę za okres od 1 stycznia 2019r. do 3 lutego 2019r., na podstawie którego wywnioskował, że centrum życiowe wnioskodawcy znajduje się na Białorusi. Organ ustalił, że dzieci wnioskodawcy realizują obowiązek szkolny oraz opiekę przedszkolną w placówkach W. na Białorusi (syn D., urodzony w 2007r. uczy się tam w szkole średniej a syn J., urodzony w 2013r. córka A., urodzona w 2015r. uczęszczają tam do żłobka - przedszkola). Organ ustalił, że wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie budynku mieszkalnego w K. w ramach programu "Czyste powietrze". Organ ustalił także, że na Białorusi rodzina nie korzysta z żadnych form pomocy socjalnej a członkowie rodziny nie figurują jako podmioty gospodarcze ani nie posiadają zarejestrowanych na siebie środków transportu.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc publiczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze