Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Sędziowie sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska,, sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. oddala skargę, 2. przyznaje radcy prawnemu M. W.-Z. od Skarbu Państwa (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku) kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne skarżącej J. P. wykonane na zasadzie prawa pomocy.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Skarga została wywiedziona na tle następujących okoliczności.

J. P. wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym mężem J. P. Decyzją z dnia [...] lipca 2013r. organ I instancji odmówił przyznania żądanego świadczenia stwierdzając, że skarżąca nie spełnia ustawowych warunków do przyznania świadczenia. Ze znajdującego się w aktach sprawy orzeczenia o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki wynika, że ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 4 września 2004r. natomiast z dokumentacji przebiegu zatrudnienia skarżącej wynika, że nigdy nie podjęła ona pracy, a tym samym nie należy do osób, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowego w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osoba niepełnosprawną. Decyzja powyższa został utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. decyzją z dnia [...] sierpnia 2013r. Organ odwoławczy podzielił ustalenia faktyczne organu I instancji i ocenę prawną stanu faktycznego dokonaną przez organ I instancji stwierdzając, że skarżąca jako osoba niepracująca zawodowo, nie mogła być uznana za rezygnującą z zatrudnienia po to, by sprawować opiekę nad mężem. Kolegium dodało, że specjalny zasiłek opiekuńczy nie mógłby być przyznany również z powodu przekroczenia przez dochód rodziny skarżącej ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, który uprawnia do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W skardze wywiedzionej do sądu administracyjnego na powyższą decyzję ostateczną J. P. reprezentowana przez pełnomocnika działającego z urzędu, zarzuciła decyzji:

-naruszenie art. 16 "a" ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez błędną wykładnię tego przepisu i oparte na błędnej wykładni ustalenie, że skarżąca nie spełnia przesłanek określonych w przepisie warunkujących przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

-naruszenie art. 16 "a" ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez odmowę przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy w stanie faktycznym nie zachodzą negatywne przesłanki uzasadniające odmowę przyznania świadczenia;

-naruszenie art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez ustalenie, że skarżąca nie zrezygnowała z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad swoim małżonkiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Podnosząc powyższe zarzuty skarżąca wniosła o uchylenie decyzji organów obu instancji i orzeczenie o zwrocie kosztów postępowania sądowego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. w odpowiedzi na skargę wniosło o jej oddalenie;

W okresie od 23 stycznia 2014r. do 27 października 2014r. postępowanie sądowe w sprawie pozostawało w zawieszeniu z uwagi na toczące się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowania w sprawie zgodności z Konstytucją RP przepisu art. 16 "a" ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim pomija wśród osób uprawnionych do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną (sygn. P1/14) oraz przepisu art. 16 "a" ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez ograniczenie prawne do nabycia specjalnego zasiłku opiekuńczego wprowadzeniem kryterium dochodowego (sygn. K 38/13). Po zakończeniu postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowanie sądowe postanowieniem z dnia 27 października 2014r. zostało podjęte (k. 78 akt sądowych).

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze