Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Klotz Sędziowie sędzia WSA Renata Owczarzak (spr.) sędzia WSA Jarosław Wichrowski Protokolant asystent sędziego Magdalena Tambelli - Orwat po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2016 r., nr [...] w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Marszałka Województwa [...] nr [...] z dnia [...] marca 2016r., znak: [...], 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz skarżącej M. P. kwotę 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, 3. nakazuje zwrócić ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) na rzecz skarżącej M. P. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/15

Decyzją nr [...] z dnia [...] marca 2016 r., znak: [...] Marszałek Województwa K.-P., działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia [...] czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) art. 21, art. 23 a ust. 9 w związku z art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 8 ustawy z dnia [...] listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.), art. 56 ustawy z dnia [...] października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1830 ), orzekł o uznaniu następujących świadczeń jako świadczeń nienależnie pobranych:

. świadczenia rodzinne przyznane na okres zasiłkowy 2011/2012, od [...].08.2012 r. do [...].10.2012 r., w formie zasiłku rodzinnego na A. P., ur. [...].12.2007 r., w kwocie [...]zł miesięcznie oraz na M. P., ur. [...].01.2012 r., w kwocie [...]zł miesięcznie,

. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na dziecko M. P. w kwocie [...]zł miesięcznie, wypłacone M. P. na podstawie decyzji Burmistrza M. i Gminy N. nad Notecią z dnia [...].06.2012 r., nr [...].JR.

Organ orzekający wskazał, że nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w wysokości [...] zł podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, naliczanymi od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty, na wskazany rachunek bankowy.

W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia podniesiono, że decyzją Burmistrza M. i Gminy N. nad Notecią z dnia [...].06.2012 r., nr [...].JR przyznano M. P. uprawnienie do świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego, na dzieci: A. P. i M. P. w kwocie [...]zł miesięcznie na każde dziecko oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, na córkę M. P. w kwocie [...]zł miesięcznie na okres zasiłkowy 2011/2012, od [...].06.2012 r. do [...].10.2012r.

Regionalny Ośrodek P. Społecznej w T. otrzymał w dniu [...].06.2012 r., za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N. nad N. dokumenty strony, według właściwości rzeczowej, celem rozpatrzenia uprawnień M. P. do świadczeń rodzinnych z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Przeprowadzone przez instytucję właściwą postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia stanu faktycznego, wykazało działalność zawodową ojca dzieci - M. P. na terenie [...] w okresie od [...].07.2012 r. Natomiast M. P. zamieszkiwała wraz z dziećmi na terytorium [...] i była osoba aktywną zawodowo na terenie [...], a od [...].06.2012 r. przebywała na urlopie wychowawczym.

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze