Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Grzegorz Saniewski Sędziowie: sędzia WSA Joanna Janiszewska - Ziołek sędzia WSA Joanna Brzezińska (spr.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Krystyna Witt po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2018 r. sprawy ze skargi A. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika [...] Urzędu [...] w T. z dnia [...] października 2017 r. nr [...], 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz A. T. kwotę [...]([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Transport
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/8

Decyzją z dnia [...] października 2017r. [...] Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w T., na podstawie art. 5 ust. 1 i 4, art. 24 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 9 marca 2017r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017r. poz. 708)i art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 201 ze zm.) zgodnie z ustaleniami protokołu z kontroli nr [...] z dnia [...] lipca 2017r., nałożył na spółkę A. karę pieniężną w wysokości [...] zł, określając tryb jej wpłaty i skutki nieziszczenia kary w terminie.

W uzasadnieniu organ wskazał, że z akt sprawy wynika, iż [...] lipca 2017r. funkcjonariusze [...] Urzędu Celno-Skarbowego w T. zatrzymali do kontroli drogowej A. P. P. kierującego pojazdem samochodowym o nr rej. [...] z towarem, którego przewóz podlega systemowi monitorowania drogowego, tj. olejem opałowym pozycja [...] w ilości 5250 litrów. Zgodnie z zapisem w pkt 8 protokołu kontroli nr [...] z [...] lipca 2017r. przewóz ww. towaru rozpoczął się na terytorium kraju, pod adresem: [...]. W trakcie przeprowadzonej kontroli drogowej przedmiotowego środka transportu i weryfikacji danych zawartych w zgłoszeniu SENT nr [...] stwierdzono naruszenie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów SENT polegającego na zgłoszeniu przez podmiot wysyłający - firmę A. z siedzibą: ul. [...], [...] T. danych niezgodnych ze stanem faktycznym, inne niż dotyczące towaru zgłoszenia przewozu przedmiotowego towaru do rejestru o dane wymienione w art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy - tj. dane adresowe miejsca załadunku towaru.

W związku z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, postanowieniem z [...] września 2017r. organ wszczął z urzędu postępowanie w sprawie nałożenia na podmiot wysyłający - firmę A. kary pieniężnej w wysokości [...] zł za naruszenia przepisów ustawy. Strona nie wniosła uwag w toku postępowania. Organ przywołał dalej treść przepisów art. 26 ust. 1 i 2 i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wskazują, ze zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku gdy podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik zgłosi dane niezgodne ze stanem faktycznym, inne niż dotyczące towaru - odpowiednio na podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości [...] zł.

Organ wskazał, że gruntowana analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności treści ww. protokołu z kontroli z dnia [...] lipca 2017r. prowadzi do wniosku, że zaistniały przesłanki do nałożenia w stosunku do podmiotu wysyłającego - firmy A. przedmiotowej kary pieniężnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy tj. art. 5 ust. 2 pkt 6. Z zapisu widniejącego w pkt 8 protokołu kontroli wynika, że strona realizująca przewóz towaru podlegającego systemowi monitorowania drogowego, rozpoczynającego się na terytorium kraju w zgłoszeniu SENT nr [...] nieprawidłowo wpisała miejsce załadunku towaru jest [...] T., powinno być [...], do czego była zobowiązana treścią powyższego przepisu.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Transport
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej