Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
Uzasadnienie strona 6/6

Powoływanie się przez skarżącego w omawianym aspekcie na załącznik Nr 11 do rozporządzenia nie może wywrzeć zamierzonego skutku, gdyż załącznik ten ma odrębny charakter od pozostałych załączników i przepisy rozporządzenia określające warunki odprowadzania ścieków, w tym zwłaszcza jego § 11, do niego nie odsyłają.

Zauważyć także trzeba, że żaden z załączników do rozporządzenia nie reguluje kwestii odprowadzania ścieków przemysłowych do ziemi, a w definicji ścieków przemysłowych w art. 9 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo wodne zawarto m.in. sformułowanie, że są to ścieki odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi zakładu.

Ze względu na to, że rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., do którego odsyła art. 39 pkt 3 lit "b" ustawy Prawo wodne nie przewiduje wprowadzania do ziemi podczyszczonych ścieków przemysłowych (pochodzących z myjni samochodowej) zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego i nie precyzuje w tym zakresie warunków, S. N. był obligowany do wydania niekorzystnego dla skarżącego rozstrzygnięcia w oparciu o art. 126 pkt 1 w związku z art. 39 ust. 3 lit "b", a organ II instancji nie miał podstaw do jego uchylenia.

Jako dodatkowy argument na odmowę udzielenia skarżącemu pozwolenia wodnoprawnego organy obydwu instancji wskazały brak zabezpieczenia wód podziemnych przed zanieczyszczeniem nie tylko ze względu na przewidywaną 97 - procentową skuteczność oczyszczania ścieków z myjni z substancji ropopochodnych przez projektowane urządzenia oczyszczające, lecz również nie uwzględnienie w proponowanych rozwiązaniach możliwości wprowadzania do ziemi innych zanieczyszczeń związanych z rodzajem ładunku przewożonego podlegającymi myciu samochodami ciężarowymi.

Stanowi to okoliczność wymienioną w art. 39 pkt 3 lit. "d" ustawy Prawo wodne, który to przepis wskazany został w podstawie prawnej decyzji I instancji.

W ocenie Sądu możliwość tego rodzaju dodatkowych zanieczyszczeń ścieków z myjni odprowadzanych do ziemi zachodziłaby.

W związku z powyższym nie znajdując przesłanek do uwzględnienie skargi, na mocy art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270), orzeczono jak w sentencji niniejszego wyroku.

Nadmienić należy, że stanowisko organu w kwestii zastosowania się w projektowanej myjni do wynikającej z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska powinności wprowadzenia technologii uwzględniającej m.in. racjonalne zużycie wody, nie mogło mieć wpływu na wynik sprawy.

Strona 6/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda