Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nadpłaty opłaty publicznoprawnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jarosław Wichrowski Sędziowie Sędzia WSA Joanna Janiszewska-Ziołek Sędzia WSA Anna Klotz (spr.) po rozpoznaniu w Wydziale II w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 sierpnia 2021 r. sprawy ze skargi J. S., E. O., A. K., A. L. i A. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty opłaty publicznoprawnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję w części pkt 1 oraz pkt 3 rozstrzygnięcia zaskarżonej decyzji, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego solidarnie na rzecz J. S. - Kuś i A. K. kwotę [...]([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz E. O. kwotę [...]([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, 4. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz A. L. kwotę [...]([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, 5. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz A. D. kwotę [...]([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/16

Wójt Gminy D. decyzją z [...] grudnia 2006r. , numer [...], ustalił dla J. S. K., A. K., E. O. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy D. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr [...] Rady Gminy D. z dnia [...] grudnia 2005r.).

Strony i organ [...] września 2006r. podpisały Protokół z rokowań i uzgodnień dot. ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość. W dokumencie podano, że na mocy ostatecznej decyzji Wójta Gminy D. z [...] maja 2006r, wydanej w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości, działki gruntu nr [...] o pow. [...] m2, nr [...] o pow. [...] m2, nr [...] o pow. [...] m2, przeszły z mocy prawa na rzecz gminy D. - stosownie do przepisu art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261. poz. 2603 ze .zm.). Z uwagi na roszczenie odszkodowawcze byłych właścicieli działek organ na poczet ustalonej decyzją Wójta Gminy D. z [...] grudnia 2006r. części opłaty planistycznej w wysokości [...] zł zaliczył odszkodowanie w wysokości [...] zł . Pozostała część opłaty planistycznej tj. kwota [...] zł została przez strony wpłacona bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy [...] grudnia 2006r.

Następnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. decyzją z [...] grudnia 2015r. stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy D. z [...] grudnia 2006r. nr [...], ustalającej dla stron opłatę planistyczną.

Pismem z [...] maja 2016r. J. S. K., A. K., E. O., A. O. (obecnie L.), A. O. (obecnie D.), działając przez ustanowionego pełnomocnika, wezwali Wójta Gminy D. do zwrotu nadpłaty z tytułu uiszczonej opłaty planistycznej wraz z oprocentowaniem tj. od kwoty [...] zł od [...] września 2006r. do dnia zapłaty oraz od kwoty [...] zł. od [...] grudnia 2006r. do dnia zapłaty.

Wójt Gminy D. [...] czerwca 2016r. dokonał zwrotu na wskazany przez strony rachunek bankowy : "Należności z tytułu opłaty planistycznej" w kwocie [...] zł, tytułem: "Zwrotu nadpłaty kwoty wpłaconej [...] grudnia 2006 według decyzji Wójta Gminy D. z [...] grudnia 2006r. [...], której nieważność stwierdzono".

W piśmie z [...] sierpnia 2016r. Strony oświadczyły, że zwróconą przez organ kwotę [...] zł zaliczyły na poczet odsetek od należności głównej na podstawie art. 451 § 1 kodeksu cywilnego, a także ponowiły wezwanie Gminy D. do wypłaty kwoty [...] zł wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień zwrotu oraz kwoty [...] zł wraz z brakującą według nich kwotą odsetek, wyliczoną na dzień zwrotu.

Postępowanie objęte było skargą stron na bezczynność Wójta Gminy D. WSA w Bydgoszczy postanowieniem z 24 lipca 2017r. ,sygn. akt: II SA/Bd 60/17, odrzucił skargę. Następnie NSA w Warszawie postanowieniem z 22 listopada 2017r. uchylił postanowienie Sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozparzenia Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy (sygn. akt: II OSK 2885/17). NSA wyraziło pogląd , że w obowiązującym systemie prawnym, istnieją prawne podstawy do stosowania względem opłaty planistycznej odpowiednio przepisów działu III ordynacji podatkowej, co powinno następować na zasadach określonych w art. 67 ustawy o finansach publicznych.

Strona 1/16