Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
Uzasadnienie strona 7/7

W niniejszej sprawie, w świetle wskazanych powyżej okoliczności, prawo skarżącej do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustało w dniu wykonania decyzji z dnia [...] listopada 2020 r., tj. [...] października 2021 r. Dopiero więc od dnia [...] listopada 2021 r. odpadła negatywna przesłanka z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b uśr i dlatego też od tego najwcześniejszego możliwego terminu można było przyznać skarżącej wnioskowane świadczenie, co prawidłowo orzekło SKO w zaskarżonej decyzji, nie dokonując też kompensowania świadczeń za okres od dnia [...] czerwca 2021 r. do dnia [...] października 2021 r., skoro w okresie tym występowało ograniczenie ustawowe wynikające z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b uśr, które ustało dopiero od dnia wygaśnięcia (wykonania) decyzji przyznającej skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy. Na marginesie należy podkreślić, że wypłata świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy ustawową wysokością tego świadczenia i wysokością otrzymanego specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostawałaby w sprzeczności z treścią art. 17 ust. 3 uśr, który wysokość świadczenia pielęgnacyjnego określa jednoznacznie kwotowo i nie pozwala na samodzielne określanie jego wysokości przez organ administracji w oparciu o jakiekolwiek przesłanki.

W związku tym, dopóki w przedmiotowej sprawie istniała w obrocie prawnym decyzja o przyznaniu skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego, dopóty niemożliwe było przyznanie skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego na okres, w którym skarżąca, była uprawniona i pobierała specjalny zasiłek opiekuńczy. Ograniczenia ustawowe wynikające z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b uśr we wskazanych okolicznościach sprawy odpadły dopiero wraz z wykonaniem (wygaśnięcia) decyzji z dnia [...] listopada 2020 r. przyznającej skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy tj. od dnia [...] listopada 2021 r. Osoba, która spełnia warunki z art. 17 ust. 1 uśr do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i chce je otrzymywać, a pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy, winna móc zgodnie z art. 27 ust. 5 uśr dokonać wyboru jednego z tych świadczeń, niemniej wybór ten nie może zostać urzeczywistniony w sposób naruszający przepisy prawa. Konsekwencją dokonania tego wyboru, nie może być zaistnienie sytuacji, w której osoba otrzymywałaby dwa świadczenia za ten sam okres. Dlatego koniecznym warunkiem do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest usunięcie w sposób zgodny z prawem przeszkody z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b uśr.

Wobec powyższego należy uznać, że organ II instancji w zaskarżonej decyzji reformatoryjnej, prawidłowo przyznał skarżącej świadczenie pielęgnacyjne począwszy od dnia [...] listopada 2021 r., tj. od dnia odpadnięcia negatywnej przesłanka z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b uśr w związku z wykonaniem (wygaśnięciem) z dniem [...] października 2021 r. decyzji przyznającej skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy. Skarżąca bowiem dopiero od tego momentu spełniła przesłanki materialnoprawne do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Jednocześnie, jak wykazano, nie było podstaw do przyznania skarżącej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od dnia [...] czerwca 2021 r., tj. począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o przyznanie przedmiotowego świadczenia, gdyż w tym czasie, aż do dnia wykonania (wygaśnięcia) decyzji o przyznaniu skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego, istniała negatywna materialnoprawna przesłanka z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b uśr, wykluczająca możliwość otrzymania przez skarżącą za ten okres wnioskowanego świadczenia.

Jednocześnie należy wskazać na bezzasadność zarzutu skargi naruszenia art. 8 § 2 kpa, podkreślając że przepis ten dotyczy utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym, a nie sytuacji różnorodnej czy też rozbieżnej praktyki organów administracji publicznej. Tymczasem odnośnie materii, której dotyczy istota przedmiotowejsprawa, nie ma przesłanek do stwierdzenia wystąpienia utrwalonej praktyki rozstrzygania takiego rodzaju spraw zarówno w orzecznictwie sądowym, jak i w kształtujących się w ślad za nim rozstrzygnięciach organów administracji publicznej.

Z tych względów, wskazujących na zgodność z prawem zaskarżonej decyzji, Sąd oddalił skargę na podstawie art. 151 ustawy z dnia [...] sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 329 ze zm.).

Strona 7/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze