Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
Uzasadnienie strona 2/7

Na powyższą decyzję skarżąca wniosła skargę do Sądu, zaskarżając ją w części w jakiej nie uznano jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od dnia [...] czerwca 2021 r. do dnia [...] października 2021 r., a więc w zakresie ustalającym datę początkową, od której przysługuje skarżącej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Skarżąca wniosła zatem o uchylenie zaskarżonej decyzji SKO w części ustalającej, że prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje jej począwszy od dnia [...] listopada 2021 r., zarzucając naruszenie przepisów:

1. prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj.:

a) art. 24 uśr przez błędne ustalenie, że prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje skarżącej począwszy od dnia [...] listopada 2021 r., w sytuacji gdy, skarżąca złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjne wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, w tym oświadczeniem o wyborze świadczenia pielęgnacyjnego zamiast specjalnego zasiłku opiekuńczego w dniu [...] czerwca 2021 r., co powoduje, że prawo do świadczenia pielęgnacyjnego powinno zostać ustalone począwszy od dnia [...] czerwca 2021 r.,

b) art. 17 ust. 5 pkt. 1 lit. b uśr w zw. z art. 27 ust. 5 uśr przez błędne przyjęcie, że pozostawanie w obrocie prawnym decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy wyklucza możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego za ten sam okres, w sytuacji gdy na gruncie tych przepisów zbieg uprawnień do świadczeń rodzinnych może zostać uchylony przez wybór świadczenia, którego skarżąca dokonała oświadczeniem załączonym do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, co obligowało organ do wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy,

c) art. 27 ust. 5 uśr w zw. z art. 17 ust, 5 pkt 1 lit. b uśr przez błędną wykładnię tego przepisu polegającą na przyjęciu założenia o konieczności rezygnacji z dotychczas pobieranego świadczenia przed otrzymaniem zapewnienia organu, że inne świadczenie rzeczywiście zostanie przyznane, podczas gdy prawidłowa wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że aby wybór, o którym mowa w art. 27 ust. 5 uśr, mógł zostać dokonany osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia musi zostać poinformowana, że spełnia przesłanki do jego przyznania, a pobieranie innego świadczenia stanowi jedyną przeszkodę do przyznania świadczenia, o które się ubiega;

2. przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy tj.

a) art. 7, art. 8 § 1, art. 77 § 1 i art. 80 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej "kpa") przez brak ustalenia, że skarżąca spełnia przesłanki przyznania świadczenia pielęgnacyjnego począwszy od dnia [...] czerwca 2021 r. oraz nieprawidłowe ustalenie, że fakt pozostawania w obrocie prawnym do dnia [...] października 2021 r. decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy skutkuje pozbawieniem skarżącej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za wcześniejszy okres tj. od dnia [...] czerwca 2021 r. do [...] października 2021,

b) art. 8 § 2 kpa przez odstąpienie bez uzasadnionej przyczyny od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym tj. nieprzyznanie skarżącej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od dnia złożenia wniosku o ustalenie tego prawa do dnia wygaśnięcia decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości różnicy między kwotą świadczenia pielęgnacyjnego, a kwotą wypłaconego specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Strona 2/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze