Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Saniewski Sędziowie Sędzia WSA Joanna Janiszewska-Ziołek Sędzia WSA Katarzyna Korycka (spr.) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 25 maja 2022 r. sprawy ze skargi D. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/8

Decyzją z dnia [...] września 2021 r. nr [...] Prezydent M. [...] odmówił skarżącej D. A. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym mężem K. A., z uwagi na niespełnienie w sprawie przesłanki z art. 17 ust.1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm., dalej powoływanej jako "ustawa o świadczeniach rodzinnych" lub "uśr") w związku z tym, iż niepełnosprawności K. A. powstała w wieku 23 lat, kiedy nie był on już uczniem, a także ze względu na zaistnienie w sprawie przesłanki negatywnej z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b uśr, gdyż skarżąca ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym mężem K. A. oraz przesłanki negatywnej z art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a uśr, bowiem K. A. pozostaje w związku małżeńskim.

W następstwie rozpatrzenia odwołania skarżącej od powyższej decyzji, w którym skarżąca wskazała na nieprawidłowość stanowiska organu I instancji o braku podstaw do przyznania jej wnioskowego świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na wskazane w decyzji organu I instancji przesłanki odmowy przyznania świadczenia, a w konsekwencji na prawo skarżącej do otrzymania wnioskowanego świadczenia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) we [...] decyzją z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przyznało skarżącej wnioskowane świadczenie pielęgnacyjne od dnia [...] listopada 2020 r. na czas nieokreślony, w wysokości: od [...] listopada 2021 r. do [...] grudnia 2021 r. -1971 zł miesięcznie, a od [...] stycznia 2022 r. - 2119 zł miesięcznie. SKO nie podzieliło stanowiska organu I instancji o zaistnieniu w sprawie podstawy do odmowy przyznania stronie świadczenia pielęgnacyjnego w oparciu o przesłankę z art. 17 ust. 1b uśr, podnosząc że przepis ten został uznany za niekonstytucyjny w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności (wyrok TK z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13) i, że w związku z tym zawarte w tym przepisie kryterium momentu powstania niepełnosprawności utraciło przymiot konstytucyjności i wobec tego kryterium to w stosunku do opiekunów osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała później należy pominąć. SKO zakwestionowało także stanowiska organu I instancji o wystąpieniu w sprawie podstawy do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w oparciu o okoliczność, iż K. A. pozostaje w związku małżeńskim, podkreślając że na żonie K. A. ciąży obowiązek alimentacyjny wyprzedzający obowiązek alimentacyjny krewnych oraz, że przepis art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a uśr nie dotyczy małżonka starającego się o świadczenie pielęgnacyjne, lecz innych krewnych. SKO stwierdziło, że również wskazana przez organ I instancji przesłanka odmowy przyznania wnioskowanego świadczenia oparta o treść art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b uśr, tj. okoliczność przyznania skarżącej decyzją z dnia [...] listopada 2020 r. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od [...] listopada 2020 r. do [...] października 2021 r., nie jest już aktualna, gdyż decyzja przyznająca stronie specjalny zasiłek opiekuńczy z dniem [...] października 2020 r. wygasła, a skarżąca nie wystąpiła z wnioskiem o przyznanie tego zasiłku na okres zasiłkowy 2021/2022. W związku z tym, obecnie skarżąca nie ma ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, a zatem nie występuje aktualnie przeszkoda do przyznania świadczenia z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b uśr. Jednocześnie SKO stwierdziło, że skarżąca spełnia wszystkie przesłanki do przyznania wnioskowanego świadczenia pielęgnacyjnego, gdyż sprawuje opiekę nad wymagającym opieki i legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności mężem, i w związku z koniecznością sprawowania tej opieki nie podejmuje zatrudnienia. Z powyższych względów SKO stwierdziło, że decyzję organu I instancji odmawiającą przyznania skarżącej wnioskowanego świadczenia pielęgnacyjnego należało uchylić i przyznać stronie wnioskowane świadczenie od dnia [...] listopada 2020 r., tj. od dnia spełnienia wszystkich przesłanek warunkujących prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym wygaśnięcia decyzji o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego z dniem [...] października 2021 r.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze