Sprawa ze skargi na decyzję Inspektor Sanitarny w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego zagrożenia epidemiologicznego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Renata Owczarzak Sędziowie sędzia WSA Joanna Janiszewska - Ziołek sędzia WSA Jarosław Wichrowski (spr.) Protokolant starszy asystent sędziego Krzysztof Cisewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi I. C. na decyzję Inspektor Sanitarny z dnia [...] grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego zagrożenia epidemiologicznego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia [...] listopada 2018 r., nr [...], Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2096, dalej powoływana jako K.p.a.) umorzył postępowanie administracyjne w całości wszczęte w sprawie zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego hodowlą ptaków egzotycznych na terenie nieruchomości w M. przy ul. M. [...].

W uzasadnieniu organ wskazał, że postępowanie zostało wszczęte na skutek pisma I. C. (dalej określana jako skarżąca), w którym wniosła ona o przeprowadzenie kontroli warunków, w jakich M. C. prowadził hodowlę ptaków w M. przy ul. M. [...], z powodu zagrożenia epidemiologicznego w miejscu zamieszkania.

Pismem z [...].07.2018 r. w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 151) organ wezwał M. C. i skarżącą (właścicieli przedmiotowej posesji) do uprzątnięcia pomieszczenia z zanieczyszczeń pozostałych po hodowli ptaków oraz padłych gryzoni w ciągu 7 dni pod rygorem wszczęcia postępowania administracyjnego w tej sprawie i do powiadomienia na piśmie o wykonaniu powyższego obowiązku. W odpowiedzi na wezwanie M. C. w piśmie z [...].08.2018 r. poinformował, że posprzątał obiekt. Organ nie uznał potrzeby dalszej ingerencji, jednakże w dniu [...].08.2018 r. wpłynęło pismo skarżącej wnoszące o wszczęcie postępowania administracyjnego z udziałem jej osoby, gdyż uznała, że oświadczenie M. C. o posprzątaniu obiektu jest nieprawdziwe. W związku z tym na wniosek skarżącej wszczęto postępowanie administracyjne. Przeprowadzona kontrola sanitarna (protokół Nr [...]) w miejscach wskazanych przez skarżącą wykazała, że:

- woliera zewnętrzna zlokalizowana w ogrodzie wyposażona była w budki lęgowe, klatkę metalową oraz gałęzie, ale w dniu kontroli obiekt ten był pusty - bez obecności ptaków; na posadzce jak i na zewnątrz przy wejściu do woliery znajdowały się resztki karmy dla ptaków zmieszane wraz z ich odchodami;

- kojec dla psa obejmował teren nieutwardzony wraz z budą dla psa, obejście w kojcu wyłożone było piaskiem zmieszanym z resztkami karmy dla ptaków wraz z ich odchodami, stwierdzono także padłego gryzonia (mysz);

- strych budynku gospodarczego przeznaczony był na prowadzenie przez M. C. hodowli papug; na cele hodowli zagospodarowano prawą stronę pomieszczenia, w której zbudowano woliery dla ptaków w ilości 7 sztuk.

Nieuprzątnięcie w/w miejsc stanowiło naruszenie art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W dniu [...].09.2018 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą, która wykazała, że miejsca związane z hodowlą ptaków zostały posprzątane, a woliery zarówno w ogrodzie, jak i na strychu zostały rozebrane. M. C. wywiózł nieczystości (ziarno zmieszane z odchodami) z kompostownika oraz zlecił wykonanie dezynfekcji strychu. Protokół został podpisany przez obydwie strony [...].10.2018 r., pomimo to I. C. jeszcze przed podpisaniem w/w dokumentu złożyła załącznik do ww. kontroli sprawdzającej, w którym zakwestionowała pełne wysprzątanie strychu oraz wolier na zewnątrz i kojca dla psa, a który sporządzono przed zapoznaniem się z protokołem.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny