Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jarosław Wichrowski Sędziowie sędzia WSA Grzegorz Saniewski sędzia WSA Katarzyna Korycka (spr.) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 5 maja 2022 r. sprawy ze skargi H. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2021 r. nr [...] Wójt Gminy B., po ponownym rozpatrzeniu wniosku skarżącej H. S. z dnia [...] kwietnia 2021 r. (wpływ do organu: [...] kwietnia 2021 r.), odmówił jej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną w stopniu znacznym matką C. G. z uwagi na niespełnienie w sprawie przesłanki z art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm., dalej powoływanej jako "ustawa o świadczeniach rodzinnych" lub "uśr"), wskazując, iż zgodnie z treścią orzeczenia Lekarza Rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we [...] (nr akt [...]) z dnia [...].01.2020 r., którym legitymuje się matka skarżącej, nie da się ustalić daty powstania u niej niepełnosprawności. Organ wskazał jednocześnie, na oświadczenie skarżącej z dnia [...] lipca 2021 r., w którym wniosła ona m.in. o uchylenie decyzji z dnia [...] listopada 2020 r. przyznającej jej specjalny zasiłek opiekuńczy, tylko w przypadku ustalenia spełnienia przez nią wszystkich pozostałych przesłanek przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i zważył, że skoro skarżąca nie spełnia wszystkich przesłanek do przyznania wnioskowanego świadczenia, to decyzja na mocy której ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego nie może zostać uchylona.

W następstwie rozpatrzenia odwołania skarżącej od powyższej decyzji, w którym skarżąca zarzuciła naruszenie art. 17 ust. 1b uśr poprzez jego zastosowanie w sprawie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) we [...] decyzją z dnia [...] października 2021 r. nr [...] uchyliło zaskarżoną decyzję organu I instancji w całości i przyznało skarżącej wnioskowane świadczenie pielęgnacyjne od dnia [...] września 2021 r. na czas nieokreślony, w tym: od dnia [...] września 2021 r. do dnia [...] września 2021 r. w kwocie [...]zł, od dnia [...] października 2021 r. na czas nieokreślony w kwocie [...]zł miesięcznie. SKO nie podzieliło stanowiska organu I instancji o zaistnieniu w sprawie podstawy do odmowy przyznania stronie świadczenia pielęgnacyjnego wynikającej z art. 17 ust. 1b uśr, podnosząc że przepis ten został uznany za niekonstytucyjny w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności (wyrok TK z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13) i, że w związku z tym zawarte w tym przepisie kryterium momentu powstania niepełnosprawności utraciło przymiot konstytucyjności i wobec tego kryterium to w stosunku do opiekunów osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała później należy pominąć. Jednocześnie SKO stwierdziło, że przeszkodą w przyznaniu wnioskowanego świadczenia w sprawie nie mogła być również okoliczność nabycia przez skarżącą prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na mocy decyzji z dnia [...] listopada 2020 r. Składając wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z dnia [...] kwietnia 2021 r. skarżąca, oświadczyła bowiem, że na podstawie art. 27 ust. 5 uśr dokonuje wyboru świadczenia pielęgnacyjnego i rezygnuje z ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz w oparciu o art. 155 kpa wnosi o uchylenie decyzji ustalającej jej prawo do ww. zasiłku ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. na [...] marca 2021 r. Ponadto w piśmie z dnia [...] września 2021 r., na wezwanie organu, skarżąca złożyła wyraźne oświadczenie, że wyraża zgodę na uchylenie ostatecznej decyzji z dnia [...] listopada 2020 r., a pismo to potraktowane zostało jako wniosek złożony w trybie art. 155 kpa i przekazane do rozpatrzenia. W konsekwencji ostateczną decyzją z dnia [...] września 2021 r. znak: [...] Wójt Gminy B. uchylił w całości swoją decyzję z dnia [...] listopada 2020 r. Z uwagi zatem na skuteczne wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji przyznającej skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy w dniu [...] września 2021 r., zdaniem SKO, dopiero od tego dnia skarżąca spełnia wszystkie przesłanki do przyznania jej świadczenia pielęgnacyjnego. Wobec tego, jak wskazał organ odwoławczy, skoro dopiero z dniem [...] września 2021 r. zostało uchylone prawo skarżącej do specjalnego zasiłku opiekuńczego, który strona pobierała przez cały czas, brak było w sprawie podstaw do ustalenia i pobierania przez nią świadczenia pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku o to świadczenie (tj. od kwietnia 2021 r.), w sytuacji gdy do dnia [...] września 2021 r. przysługiwało jej prawo do świadczenia konkurencyjnego (specjalnego zasiłku opiekuńczego).

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze