Sprawa ze skargi na decyzję [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami
Sentencja

Dnia 9 kwietnia 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jarosław Wichrowski Sędziowie: sędzia WSA Joanna Brzezińska (spr.) sędzia WSA Leszek Tyliński Protokolant: asystent sędziego Krzysztof Cisewski po rozpoznaniu w II Wydziale na rozprawie w dniu 26 marca 2014 roku sprawy ze skargi B. U. na decyzję [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] sierpnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] maja 2010 r., nr [...], 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3. zasądza od [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] na rzecz B. U. kwotę 500 (pięćset) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/15

Decyzją z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w A. K. (PINB), na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 51 ust. 7 w zw. z art. 80 ust. 2, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), nałożył na B. obowiązek. obowiązek wykonania na obiekcie położonym w obowiązek. przy ul. T. 37 na działce nr [...], robót budowlanych polegających na: zamurowaniu otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej oraz rozbiórce schodów i zadaszenia nad schodami obsługującymi te drzwi - usytuowanych w szczycie budynku od strony sąsiedniej działki nr [...], a także na rozbiórce wykonanej na przedmiotowej działce nawierzchni utwardzenia do wielkości 12,9 m2 przewidzianej w zatwierdzonym projekcie budowlanym; w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych, odbiegających w sposób istotny od ustaleń i warunków określonych w wydanym przez Starostę A. K. pozwoleniu na budowę z dnia [...] maja 2004r. znak [...], do stanu zgodnego z zatwierdzonym projektem budowlanym. Organ ustalił termin wykonania obowiązku do dnia [...] września 2010r.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia PINB, powołując się na czynności kontrole przeprowadzone w dniach [...] kwietnia i [...] maja 2007r. stwierdził, że roboty przy budowie budynku mieszkalnego z pokojami pod wynajem zostały wykonane z istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego i zatwierdzającej go decyzji Starosty A. z dnia [...] maja 2004r.o pozwoleniu na budowę. Odstąpienia te polegały na wykonaniu: dodatkowych drzwi zewnętrznych w ścianie bocznej od strony północno-zachodniej (sąsiedniej działki nr [...]) oraz do ich obsługi schodów i zadaszenia nad tymi schodami (schody zmieniają plan zagospodarowania działki), a także na wykonaniu utwardzenia terenu ponad określoną w projekcie wielkość 12,9 m2 (wykonano ca 331m2). W celu doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z prawem PINB postanowieniem z dnia [...] maja 2007r. wstrzymał prowadzenie robót budowlanych i nałożył na inwestora określone obowiązki. Postanowienie to zostało uchylone postanowieniem K.-P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej WINB) z dnia [...].06.2007r. i sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. wyrokiem z dnia 13 grudnia 2007r. sygn. akt II SA/Bd 660/7 oddalił skargę B. U. na to postanowienie.

Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2008r. znak [...], na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, ponownie wstrzymał prowadzenie robót budowlanych na budowie przedmiotowego budynku mieszkalnego w związku z istotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego i udzielonego pozwolenia na budowę oraz nałożył na inwestora obowiązek przedstawienia, w terminie 30 dni od doręczenia, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych w zakresie zagospodarowania działki nr [...] z określeniem odległości od granic z sąsiednimi działkami nr [...] i [...] ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi, schodów i zadaszenia nad schodami budynku mieszkalnego z pokojami na wynajem zwróconych w stronę tych działek oraz powierzchni utwardzonych, wykonanej przez osobę posiadającą uprawnienia w odpowiedniej specjalności i przynależącej do izby samorządu zawodowego. Na skutek zażalenia inwestora organ odwoławczy ponownie uchylił powyższe postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia - postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2008r., które jednak na skutek skargi B. U. zostało uchylone wyrokiem WSA w B. z dnia 21 stycznia 2009r. o sygn. akt II SA/Bd 898/08. Sąd podzielił stanowisko organu w zakresie zastosowanych przepisów prawa materialnego, niemniej uznał że wykazane przez organ odwoławczy błędy proceduralne organu I instancji mogły zostać usunięte w postępowaniu odwoławczym, zatem nie stanowiły podstawy do wydania decyzji kasacyjnej.

Strona 1/15