Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane
Sentencja

Dnia 3 grudnia 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Joanna Brzezińska (spr.) Sędziowie: sędzia WSA Anna Klotz sędzia WSA Renata Owczarzak Protokolant: asystent sędziego Krzysztof Cisewski po rozpoznaniu w II Wydziale na rozprawie w dniu 3 grudnia 2014 roku sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Marszałka Województwa [...] z dnia [...] r., nr[...], 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. na rzecz A. K. kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/16

Decyzją z dnia ... 2014r. (...) w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Marszałek Województwa K.-P., na podstawie art. 21, 23a ust. 9 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r., poz. 1456 ze zm.) uznał, iż świadczenia rodzinne przyznane na okres zasiłkowy 2011/2012, w formie zasiłku rodzinnego na okres od ... 2012r. do ... 2012r. na D. S. (ur. ... 1998r.), w kwocie 91 zł miesięcznie i P. K. (ur. ... 2002r.) w kwocie 91 zł miesięcznie, a także dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na okres od ... 2012r. do ... 2012r. na D. S. w kwocie 80 zł miesięcznie, wypłacone A. K. w kwocie 2 096 zł na podstawie decyzji Prezydenta Miasta G. z dnia ...2011r., nr ..., są świadczeniami nienależnie pobranymi.

W uzasadnieniu organ wskazał, że decyzją Prezydenta Miasta G. z dnia ... 2011r. (nr ...) przyznano A. K. uprawnienie do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2011/2012 od ... 2011 r. do ... 2012r. w formie zasiłku rodzinnego na D. S. w kwocie 91 zł miesięcznie oraz na P. K. w kwocie 91 zł miesięcznie, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia dziecka niepełnosprawnego na D. S. w kwocie 80 zł miesięcznie, dodatku do zasiłku rodzinnego w tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na D. S. oraz na P. K. w kwocie po 100 zł jednorazowo.

MOPS w G.u w dniu ... 2012r. przekazał Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w T. dokumenty A. K., według właściwości rzeczowej, celem rozpatrzenia uprawnień wnioskodawcy do świadczeń rodzinnych z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przeprowadzone przez instytucję właściwą postępowanie wykazało działalność zawodową R. K. na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej od ... 2011 r. Brytyjskie świadczenia rodzinne zostały przyznane od ... 2012 r. z uwagi na za późno złożony wniosek o brytyjski zasiłek rodzinny. A. K. od ... 2011r. do ... 2012r. przysługiwał dodatek dyferencyjny.

Organ wskazał, że wnioskodawczyni zamieszkiwała wraz z dziećmi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w okresie od ... 2011r. do ... 2012r. była osobą nieaktywną zawodowo na terenie Polski, zarejestrowaną w PUP w G. jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Z dniem ... 2012r. wnioskodawczyni podjęła zatrudnienie w PHU "A" w G.. Organ ustalił, że w przedmiotowej sprawie mają zatem zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a decyzję w sprawie świadczeń rodzinnych wydaje właściwy organ, w tym przypadku marszałek województwa.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze