Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Renata Owczarzak Sędziowie sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz sędzia WSA Joanna Janiszewska - Ziołek (spr.) Protokolant starszy asystent sędziego Krzysztof Cisewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2018 r. sprawy ze skargi "A Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] lipca 2018 r., nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika K. - P. U. C. - S. w T. z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...], 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz "A Ł. kwotę [...](cztery tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/11

Decyzją z dnia [...] lipca 2018 r., znak sprawy: [...], Dyrektor Izby Skarbowej (dalej zwany "DIAS"), działając na podstawie m.in. art. 5 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r., poz. 708, ze zm., dalej zwanej "ustawy o SENT"), utrzymał w mocy decyzję wydaną przez Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w T. z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...], w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości [...] złotych z tytułu naruszenia przepisów ww. ustawy.

W stanie faktycznym niniejszej sprawy w wyniku przeprowadzonej dnia [...] października 2017 r. kontroli pojazdu przewożącego olej opałowy, należącego do podmiotu wysyłającego i jednocześnie przewoźnika firmy "A. " M. P., A. W. Sp.j. z siedzibą w Ł. (zwanej dalej "skarżącą"), stwierdzono, iż kierowca w chwili zatrzymania nie posiadał wymaganej dokumentacji w postaci zgłoszenia SENT lub dokumentu obejmującego przesunięcie międzymagazynowe (MM) na część przewożonego paliwa, tj. 8400 l.

W związku z powyższym organ I instancji decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r. nałożył na skarżącą (jako na podmiot wysyłający i na przewoźnika) karę pieniężną w wysokości [...] zł z uwagi na niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o SENT. Wysokość kary organ wyliczył zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o SENT w oparciu o nadesłaną przez spółkę informację dot. ceny netto za 1 l paliwa przewożonego w dniu kontroli, niezbędną do ustalenia prawidłowej wysokości kary. W uzasadnieniu swej decyzji organ powołując się na przepisy ww. ustawy, wskazał, iż kierujący pojazdem w chwili zatrzymania do kontroli nie posiadał dokumentu obejmującego przesunięcie międzymagazynowe towaru na 8400 l, który powinien towarzyszyć przewozowi towarów, niezwiązanemu z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zaznaczył również, iż wspomniany dokument wystawiony został przez kierowcę już w trakcie kontroli. Następnie wskazał na przepisy ustawy obligujące podmiot wysyłający do zgłoszenia przewozu towarów do rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz uzyskania dla niego numeru referencyjnego, a następnie przekazania tego numeru przewoźnikowi przed rozpoczęciem przewozu, a także na konsekwencje niewykonania wspomnianego obowiązku w postaci nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 46% wartości netto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższej niż [...] zł. Jednocześnie organ wskazał, iż nie znajduje podstaw do odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej, o które pisemnie wnioskowała skarżąca, z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny, gdyż w ocenie organu ustalony stan faktyczny sprawy nie wypełnia znamion nadzwyczajnych względów, mogących zachwiać podstawami egzystencji skarżącej, a subiektywne przekonanie o potrzebie umorzenia kary nie może być rozumiane jako ważny interes strony. Odstąpienie nie leży również w interesie publicznym, gdyż jak stwierdził organ, stanowiłoby to złamanie zasady obowiązku zapłaty i tym samym zmniejszenie dochodów publicznych.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej