Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa zarządu "B" - spółki z o. o. w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Hanna Raszkowska (spr.) Sędzia WSA Zbigniew Ślusarczyk Asesor WSA Katarzyna Matczak Protokolant Romualda Gumińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2004 r. sprawy ze skargi "A" - spółki jawnej J. J., S. G. w B. na decyzję Prezesa zarządu "B" - spółki z o. o. w G. z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I) stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji z dnia "[...]" r. II) zasądza od Prezesa zarządu "B" - spółki z 0.0. w G. na rzecz skarżącej "A" - spółki jawnej J. J., S. G. w B. kwotę 610 zł (sześćset dziesięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. III) orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/3

We wniosku z dnia 14 lipca 2003 r. Spółka jawna "A" J. J., S. G. w B, zwróciła się do Prezesa Zarządu "B" w G. o udzielenie, na podstawie art. l O ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacji dotyczącej realizacji umowy na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2002/2003, zawartej z firmą B w E. Spółka wniosła o wskazanie dat poszczególnych dostaw, ilości dostarczanego oleju oraz jego ceny, a ponadto o przekazanie informacji co do dat wystawienia faktur za poszczególne dostawy oraz wskazanie, czy w trakcie realizacji umowy były zawierane do niej aneksy.

Decyzją z dnia 28 lipca 2003 r., Prezes Zarządu "B" w G. Spółki z o.o., działając na podstawie art. 17 ust. l w związku z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) odmówiła udostępnienia wskazanych we wniosku informacji. W uzasadnieniu wskazała, iż informacje, których udzielenia domaga się Spółka jawna "A" nie mogą być udostępnione bowiem nie są informacjami publicznymi w rozumieniu przepisu art. 6 ust. l powołanej wyżej ustawy.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia 30 lipca 2003 r. Spółka podniosła, że "B" w G., jako wykonujące zadania publiczne, było zobowiązane do ogłoszenia przetargu w ramach zamówień publicznych. Tym samym, w związku z art. 4 powołanej wyżej ustawy, podmiot ten jest zobowiązany do udzielenia żądanej informacji publicznej.

W wyniku rozpatrzenia tego wniosku, Prezes Zarządu "B" w G. Spółki z o.o., decyzją z dnia 11 sierpnia 2003 r., ponownie odmówiła udostępnienia informacji żądanych przez spółkę. W uzasadnieniu podtrzymała stanowisko reprezentowane w uzasadnieniu decyzji z dnia 28 lipca 2003 r. Wyjaśniła ponadto, że Spółka jawna "A", jako uczestnik przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego, ogłoszonego przez "B" w G. w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu "[...]" miała dostęp do dokumentów zgromadzonych w trakcie tego postępowania z ograniczeniami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych. W postępowaniu jawnym przeprowadzonym w dniu 2 października 2002 r. za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "C".

W skardze z dnia 11 września 2003 r., złożonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, pełnomocnik Spółki jawnej "A", zarzucając decyzji Prezesa Zarządu "B" w G. Spółki z o.o. naruszenie art. 156 § l pkt 2 kpa oraz art. 16 i art. 17 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez wydanie decyzji bez podstawy prawnej, a ponadto art. 1 i art. 6 powołanej wyżej ustawy przez niezasadne ustalenie, że żądana informacja nie jest informacją publiczną, wniósł o stwierdzenie jej nieważności, nakazanie stronie przeciwnej udzielenia żądanej informacji publicznej oraz zasądzenia kosztów procesu. W uzasadnieniu, powołując się na przytoczony wyżej stan faktyczny podniósł, iż w niniejszej sprawie brak było podstaw do wydania zaskarżonej decyzji. Wskazał, że zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego odmowa udzielenia informacji w formie decyzji następuje jedynie wtedy, gdy odmawiający nie kwestionuje, że jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji i że żądana informacja jest informacją publiczną. Tym samym odmowa udzielenia informacji, która nie stanowi informacji publicznej powinna nastąpić w formie zwykłego pisma, a nie decyzji. W konsekwencji zaskarżona decyzja, wydana pomimo braku przesłanek z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, powinna być uznana za decyzję wydaną bez podstawy prawnej. Ponadto, w ocenie pełnomocnika, strona przeciwna, nie będąc organem władzy publicznej, nie jest uprawniona w ogóle do wydawania decyzji odmownych.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne