Skarga Zarządu Miasta X na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie zgody na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na czas dłuższy niż 3 lata
Tezy

Umowy w sprawach zamówień publicznych nie mogą być zawierane na czas nie oznaczony.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy skargi Zarządu Miasta X na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 12 października 1999 r. (...) w przedmiocie zgody na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na czas dłuższy niż 3 lata - oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/10

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych decyzją z dnia 5 sierpnia 1999 r.(...), po rozpatrzeniu wniosku Przewodniczącego Zarządu Miasta X z dnia 28 czerwca 1999 r. (...), odmówił wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę energii cieplnej na okres 5 lat dla dwóch jednostek organizacyjnych Miasta X: Szkoły Podstawowej nr A i Szkoły Podstawowej nr B.

Przewodniczący Zarządu Miasta X wstąpił do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych decyzją z dnia 12.10.1999 r. (...) utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia 5 sierpnia 1999 r. (...) w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres 5 lat na dostawę energii cieplnej dla dwóch jednostek organizacyjnych Miasta X: Szkoły Podstawowej nr A i Szkoły Podstawowej nr B. W uzasadnieniu podniesiono, że

1/ zawarcie umowy na tak długi okres spowoduje powstanie faktycznego monopolu na dostawę energii cieplnej, ograniczając konkurencję i możliwość uzyskania przez zamawiającego lepszych warunków realizacji zamówienia,

2/ przytoczone przez wnioskodawcę argumenty opierają się na swobodnej analizie ekonomicznej dokonanej przez podmiot bezpośrednio zainteresowany uzyskaniem zamówienia "co rzutować może na obiektywizm w zakresie dokonanych zestawień finansowych i określenie czasu potrzebnego na zwrot wykonawcy kosztów zrealizowanych prac modernizacyjnych".

Przewodniczący Zarządu Miasta X zaskarżył decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 12.10.1999. (...) do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wskazano, że 5-letnia umowa nie stworzy monopolu dla X. rynku producentów i dostawców energii cieplnej, albo wiem taki monopol już istnieje. Umowa ta będzie natomiast opłacalna dla zamawiającego, gdyż pozwoli na nieodpłatne przekazanie i zainstalowanie przez "G. H." S.A. węzła cieplnego oraz zakup ciepła po niższych cenach.

W odpowiedzi na skargę Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko. Wskazano, że taki termin umowy, o jaki wnosi Przewodniczący Zarządu Miasta X nie byłby zapewne konieczny, gdyby dokonano wyboru innego wykonawcy zamówienia, w postępowaniu konkurencyjnym /art. 14, art. 14a in., art. 16 ustawy o zamówieniach publicznych/. W rozpoznawanej sprawie decyzja o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy na okres 5 lat na dostawę energii cieplnej dla dwóch szkół Miasta X jest nierozłącznie związana ze staraniami w sprawie zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki w tym przedmiocie /wydana tu została decyzja odmawiająca zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki/.

Określony czas trwania umowy jest czasem spłaty należności za przyłączenie do węzła sieci geotermalnej /warunki jakie postawił zamawiającemu wykonawca/. Taki termin nie byłby zapewne konieczny, gdyby dokonano ewentualnie wyboru innego wykonawcy zamówienia, w postępowaniu konkurencyjnym.

Rynek zamówień publicznych jest rynkiem konkurencyjnym /por. art. 14, art. 14a in., art. 16 itp./. Fundamentem systemu zamówień publicznych jest zasada powszechnej dostępności podmiotów do ubiegania się o możliwość realizacji zamówień, opłacanych ze środków publicznych. Tymi zasadami musi kierować się Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w swoim orzecznictwie.

Strona 1/10