skargę Karola M. na decyzję Wojewody Siedleckiego w przedmiocie odmowy wyznaczenia kandydatem na nabywcę gruntów PFZ.
Tezy

1. Życzenie osoby zrzekającej się dożywotniego użytkowania państwowej nieruchomości rolnej, aby dotychczas użytkowane przez nią grunty sprzedać wskazanej przez nią osobie trzeciej, nie ma znaczenia prawnego przy ustalaniu kandydata na ich nabywcę.

2. Jeżeli żadnej z osób ubiegających się o nabycie gruntów PFZ nie przysługuje pierwszeństwo nabycia, nie stanowi naruszenia prawa ustalenie kandydatem na nabywcę rolnika, który wprawdzie osiąga niższe wskaźniki produkcyjne niż specjalistyczne, wysokotowarowe gospodarstwo innego kandydata, jednakże daje gwarancję prowadzenia na nabytych gruntach prawidłowej i racjonalnej gospodarki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par. 5 Kpa skargę Karola M. na decyzję Wojewody Siedleckiego z dnia 4 maja 1984 r. w przedmiocie odmowy wyznaczenia kandydatem na nabywcę gruntów PFZ.

Inne orzeczenia sądu:
NSA w Warszawie (przed reformą)
Uzasadnienie strona 1/3

W dniu 31 października 1983 r. Stefan R. złożył w obecności Naczelnika Gminy B. oświadczenie, że rezygnuje z przysługującego mu prawa dożywotniego użytkowania działki rolnej, której ze względu na wiek /80 lat/ i brak sił nie może uprawiać. jednocześnie prosił o sprzedanie tej działki Karolowi M. i jego żonie.

Na podstawie powyższego oświadczenia Naczelnik Gminy przeznaczył do sprzedaży grunty będące dotychczas w dożywotnim użytkowaniu Stefana R. Wniosek o ich nabycie złożyli Czesław P. - o działki nr 149 i 179/1 o ogólnej powierzchni 0,52 ha oraz Zofia T. i Karol M. - o działkę nr 149 o pow. 0,43 ha. Zebranie wiejskie wypowiedziało się za sprzedażą działki nr 179/1 Czesławowi P., natomiast działki nr 149 o pow. 0,43 ha Karolowi M., z uwagą, że "wcześniej należy dokonać wytyczenia granic działki, bowiem występują pewne wątpliwości ze strony Ob. Czesława P. dotyczące faktycznej powierzchni działki".

Decyzją z dnia 30 marca 1984 r. Naczelnik Gminy B. ustalił Czesława P. kandydatem na nabywcę działki nr 179/1 o pow. 0,09 ha, a Karola M. na nabywcę działki nr 149 o pow. 0,43 ha oraz odmówił ustalenia Zofii T. kandydatem na nabywcę działki nr 149. Rozstrzygnięcie zostało uzasadnione tym, że działka nr 179/1 położona jest obok działki nr 179/2 Czesława P., działkę nr 149 zaś należy sprzedać Karolowi M., który prowadzi specjalistyczne gospodarstwo rolne o pow. 14,13 ha.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył wyłącznie Czesław P. w części dotyczącej działki nr 149. Twierdził on, że od innej osoby nabył działkę 13 arową, położoną obok działki nr 149, lecz ze względu na brak rozgraniczenia działki tej nie użytkuje. Prosił o wytyczenie granicy działki nr 149 z jego działką 13 arową, ale ponieważ na działce 13 arowej "trudno zawrócić wozem" wnosił o sprzedanie mu działki nr 149. Twierdził, że zebranie wiejskie nie było zorientowane, iż z powierzchni działki nr 149 należy mu się 13 arów, ponieważ - wobec braku rozgraniczenia - na gruncie jest to jedna działka. Gdyby wieś o tym wiedziała, na pewno jego wytypowałaby na nabywcę również działki nr 149.

Wojewoda Siedlecki decyzją nr WBG.Gz. 4613b/28/84 z dnia 4 maja 1984 r. uchylił decyzję Naczelnika Gminy w B. w części dotyczącej ustalenia Karola M. kandydatem na nabywcę działki nr 149 o pow. 0,43 ha i ustalił kandydatem na nabywcę tej działki Czesława P. Decyzję tę Wojewoda Siedlecki uzasadnił tym, że Czesław P. posiada działkę nr 150/2 o pow. 0,13 ha bezpośrednio graniczącą z działką nr 149 o pow. 0,43 ha. "Jest to wąski pasek gruntu, nabyty przez Ob. P. łącznie z innymi działkami od Ob. Feliksa T. Nabycie przez Ob. Czesława P. przedmiotowej działki jest gospodarczo uzasadnione". Ustalony na nabywcę tej działki Karol M. prowadzi wysokotowarowe gospodarstwo o pow. 14,13 ha, wobec czego nabycie działki o pow. 0,43 ha nie miałoby istotnego wpływu na prowadzenie tego gospodarstwa.

Powyższą ostateczną decyzję Wojewoda Siedlecki Karol M. zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnosząc o jej zmianę i ustalenie go kandydatem na nabywcę działki nr 149. Do skargi zostało dołączone oświadczenie Stefana R., że zrzekł się użytkowania wyłącznie na rzecz Karola M. Skarżący podnosił, że prowadzi wysokotowarowe gospodarstwo rolne o powierzchni 14,13 ha, wobec czego sporna działka, stanowiąca łąkę, jest mu niezbędna do hodowli bydła mlecznego i zarodowego. Twierdził, że w jego gospodarstwie pracują cztery osoby dorosłe, natomiast Czesław P. jest chory, niezdolny do pracy /grupa inwalidzka/, a jego gospodarstwo jest zaniedbane i podupadłe. Ponadto podkreślał, że sporna działka z żadnej strony nie graniczy z gruntami Czesława P., przy czym jej właścicielem jest Stefan R., lat 82, schorowany, który za opiekę nad nim "pozwolił mnie użytkować swoją działkę-łąkę na paszę dla bydła". Łąka ta pozostawała w użytkowaniu skarżącego od 7 lat.

Strona 1/3
Inne orzeczenia sądu:
NSA w Warszawie (przed reformą)