Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości
Sentencja

Dnia 19 marca 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Robert Sawuła (spr.) Sędziowie: sędzia NSA Tomasz Zbrojewski sędzia del. WSA Jakub Zieliński po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2019 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej E. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2017 r. sygn. akt II SA/Wr 505/17 w sprawie ze skargi E.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/11

Wyrokiem z dnia 15 listopada 2017 r., sygn. akt II SA/Wr 505/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej jako: WSA) we Wrocławiu oddalił skargę E.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO lub Kolegium) w [...] z dnia [...] maja 2017 r., nr [...], w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości. Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:

Jak wynika to z ustaleń sądu wojewódzkiego, decyzją z dnia [...] lutego 2017 r., Nr [...], wydaną po wcześniejszym uchyleniu przez organ odwoławczy decyzji podjętej poprzednio w tej sprawie z jednoczesnym jej przekazaniem do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, Wójt Gminy [...], działając na podstawie: art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm., Upzp), § 18 pkt 2 uchwały Rady Gminy [...] Nr 362/14 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi [...] (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2014 r., poz. 4078, MPZP z 2014), art. 156 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm., Ugn) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm., K.p.a.), orzekł o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej (tzw. renty planistycznej) w wysokości 3.410,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterysta dziesięć złotych) wobec E.P. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - działki nr [...] o pow. [...] ha oraz udziału 2/17 części w działce nr [...] o pow. [...] ha położonej we wsi [...] - w związku z uchwaleniem MPZP z 2014.

Opisana powyżej decyzja została w toku instancyjnym zaskarżona przez E.P., która w odwołaniu zarzuciła, że operat szacunkowy został sporządzony w sposób nieprawidłowy.

W wyroku przytoczono dalej, że SKO w [...] powołaną na wstępie decyzją z dnia [...] maja 2017 r., Nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a. oraz art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 6 i ust. 11 Upzp i § 4 ust. 4 oraz § 55-§ 58 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm., rozp. RM z 2004), utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Kolegium - wskazując na materiał sprawy - wyjaśniło, że zgodnie z aktualnie obowiązującym MPZP z 2014 obowiązującym od dnia 17 października 2014 r., przedmiotowa nieruchomość usytuowana została na terenie oznaczonym symbolem MN7, dla którego plan przewiduje przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy dopuszczeniu na tym obszarze dróg wewnętrznych i ciągów pieszych. Natomiast w dotychczas obowiązującym, do dnia 31 grudnia 2003 r., miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy [...], uchwalonym uchwałą Rady Gminy [...] Nr [...] z dnia [...] lipca 1992 r., nieruchomość ta położona była na terenie oznaczonym symbolem RP, dla którego plan ten przewidywał pola uprawne.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze