Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Bożena Walentynowicz Sędziowie sędzia NSA Alicja Plucińska-Filipowicz ( spr. ) del. sędzia WSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz Protokolant Karolina Kubik po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Ogólnopolskiego Towarzystwa [...] z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2007 r. sygn. akt IV SA/Wa 49/07 w sprawie ze skargi Ogólnopolskiego Towarzystwa [...] z siedzibą w G. na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 lutego 2007 r. sygn. akt IV SA/Wa 49/07 po rozpoznaniu skargi Ogólnopolskiego Towarzystwa [...] z siedzibą w G. na decyzję Wojewody z dnia [...]. uchylającą decyzję Prezydenta Miasta W. z dnia [...] o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie piasku na określonym odcinku rzeki W. przez [...] Spółka z o.o. i umarzającą postępowanie prowadzone przed organem pierwszej instancji - oddalił skargę.

W uzasadnieniu wyroku podano, że organ pierwszej instancji orzekł o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 ( 1 kpa z tej przyczyny, iż postępowanie w sprawie było zawieszone ponad trzy lata zaś zgodnie z art. 98 ( 2 kpa w razie braku wniosku stron o podjęcie postępowania uważa się żądanie wszczęcia za wycofane. Ponadto wnioskodawca pismem z dnia [...] wystąpił o umorzenie postępowania.

Odwołanie od tej decyzji złożyło Ogólnopolskie Towarzystwo [...] twierdząc, że postępowanie powinno być nadal zawieszone do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd administracyjny. Do umorzenia postępowania, i to na podstawie art. 105 ( 2 kpa, konieczna jest zgoda wszystkich stron postępowania. Błędnie powołano się też na art. 98 ( 2 kpa, bowiem ma on zastosowanie w sprawach zawieszonych na podstawie art. 98 ( 1 kpa, to jest na zgodny wniosek stron, zaś w niniejszej sprawie zawieszono postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, co dotychczas nie nastąpiło.

Wojewoda M. decyzją z dnia [...] orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania przed organem pierwszej instancji podając w uzasadnieniu, że wnioskiem z dnia [...] podmiot wnioskujący o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zwrócił się o umorzenie postępowania, co stanowiło wyłączną przyczynę umorzenia postępowania.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosło Ogólnopolskie Towarzystwo [...] zarzucając samowolną zmianę postawy umorzenia postępowania oraz nieuzyskanie zgody na takie rozstrzygnięcie wszystkich stron postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż skarga nie jest zasadna. W ocenie Sądu umorzenie postępowania stosownie do art. 105 ( 1 kpa następuje wówczas, gdy postępowanie stało się z jakiejkolwiek przyczyny bezprzedmiotowe, zaś na podstawie art. 105 ( 2 kpa umorzenie ma miejsce gdy istnieje przedmiot postępowania, ale strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte wnosi o jego umorzenie, nie będąc zainteresowana kontynuowaniem postępowania. Nie miał zastosowania w sprawie art. 89 ( 2 kpa, bowiem nie zawieszono postępowania na podstawie art. 89 ( 1 kpa, to jest na zgodny wniosek stron, lecz z urzędu, na podstawie art. 97 ( 1 pkt 3 kpa. Stanowisko organu odwoławczego było więc prawidłowe. Nie ma racji natomiast wnoszące skargę Stowarzyszenie, iż organ ma obowiązek prowadzić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, dla którego zostało zawieszone postępowanie, skoro strona, na której wniosek prowadzi się postępowanie, wnosi o umorzenie postępowania. Zmiana podstawy prawnej przez organ odwoławczy nie ma wpływu na rozstrzygnięcie, którym w każdym przypadku jest umorzenie postępowania.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda