Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego 1/ uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję; 2/ zasądza od Wojewody Dolnośląskiego na rzecz [...] S. A. z siedzibą kwotę 560 (pięćset sześćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kremer Sędziowie: Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz Sędzia del. NSA Jerzy Stankowski (spr.) Protokolant: asystent sędziego Iwona Rzucidło - Grochowska po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej [...] S. A. z siedzibą w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2013 r. sygn. akt IV SA/Wr 596/12 w sprawie ze skargi [...] S. A. z siedzibą w [...] na decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego 1/ uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję; 2/ zasądza od Wojewody Dolnośląskiego na rzecz [...] S. A. z siedzibą w [...] kwotę 560 (pięćset sześćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/6

Wyrokiem z 10 stycznia 2013 r., sygn. akt IV SA/Wr 596/12 (dalej wyrok z 10 stycznia 2013 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (dalej WSA) oddalił w pkt 1 skargę [...] SA w [...] na decyzję Wojewody Dolnośląskiego z [...] czerwca 2012 r., nr [...] (dalej decyzja z [...] czerwca 2012 r.) w której uchylona została decyzja Wójta Gminy Oława z [...] stycznia 2012 r., nr [...] (dalej decyzja z [...] stycznia 2012 r.) o wymeldowaniu J. Ż. (dalej strona) z miejsca pobytu stałego z nieruchomości położonej w miejscowości [...], a organ II instancji orzekł o odmowie wymeldowania strony z miejsca pobytu stałego w lokalu w miejscowości [...]. W 2 pkt wyroku WSA zwrócił stronie skarżącej 100 zł tytułem nadpłaconego wpisu od skargi.

Przedstawiony wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:

Decyzją z [...] stycznia 2012 r. organ I instancji działając w oparciu o art. 15 ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. 2006 r., nr 139, poz. 993 ze zm., dalej uewid.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej kpa) orzekł o wymeldowaniu strony z miejsca pobytu stałego z nieruchomości położonej w miejscowości [...].

Organ I instancji ustalił, że strona przeniosła wszystkie rzeczy osobiste do lokalu położonego we Wrocławiu przy ul. [...], gdzie spożywa posiłki, odbiera korespondencję, przyjmuje wizyty gości i członków rodziny, śpi oraz w pobliżu robi zakupy. Tym samym strona spełniła określone prawem warunki wymeldowania określone w art. 15 ust. 2 uewid.

Na skutek wniesionego przez stronę odwołania, organ II instancji decyzją z [...] czerwca 2012 r. uchylił decyzję z [...] stycznia 2012 r. w całości i orzekł o odmowie wymeldowania strony z miejsca pobytu stałego w lokalu, w miejscowości [...].

Organ odwoławczy wskazał, że z materiału dowodowego bezspornie wynika, że strona nie mieszka obecnie w lokalu w [...], ponieważ opuściła go czasowo w związku z decyzją z dnia [...] października 2009 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w sprawie przeprowadzenia kapitalnego remontu budynku, w którym mieści się ten lokal. Zdaniem organu odwoławczego, od momentu opuszczenia lokalu do chwili obecnej strona wyraża wolę powrotu do lokalu w [...], w którym jest na stałe zameldowana i podejmuje działania mające na celu przywrócenie jego posiadania. Strona jest silnie związana z lokalem w [...] i nie wyczerpała jeszcze wszystkich środków służących możliwości ponownego w nim zamieszkania. Stan faktyczny sprawy pozwala przypuszczać, że powrót strony do lokalu w [...] nie jest niemożliwy, bowiem doprowadzenie tego lokalu do stanu umożliwiającego jego eksploatację jest przesłanką wydania zarówno decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia [...] października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kapitalnego remontu tej nieruchomości, jak i postanowienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia [...] czerwca 2010 r., w którym organ dokonał uzgodnienia rozbiórki tej nieruchomości, ale pod warunkiem pełnej rekonstrukcji ze względu na jej walory zabytkowe. Nieruchomość do obecnej chwili nie uległa rozbiórce, choć oddział strony skarżącej w piśmie z dnia [...] maja 2011 r. deklarował, że procedurę tę planuje zakończyć do dnia [...] sierpnia 2011 r.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda