Sprawa ze skargi na decyzję Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w przedmiocie nakazania rozbiórki części obiektu lub wykonania określonych robót w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem
Uzasadnienie strona 2/15

Odnosząc się do kwestii naruszenia prawa własności nieruchomości działki o nr geod. [...] w D., należącej do I. Z., PINB wskazał, iż w ramach postępowania naprawczego, które prowadzone było według trybu określonego w przepisie art. 51 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, doprowadzenie do zgodności z prawem wykonanych już robót budowlanych następuje w aspekcie prawa administracyjnego, a nie cywilnego. W rezultacie może więc dojść do zalegalizowania robót budowlanych wykonanych z naruszeniem prawa własności. W takich przypadkach właściciel powinien dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym, a nie przed organami administracji państwowej (organami nadzoru budowlanego). Organ podał również, że zastosowanie w sprawie instytucji rozbiórki części obiektu budowlanego na podstawie art. 51 ust. 1 pkt byłoby wysoce niecelowe. Nakazanie bowiem inwestorowi wykonania rozbiórki części takiego obiektu budowlanego, jakim jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna - obiektu, który z natury rzeczy jest w stanie pełnić swoją funkcję (ze względu na którą został wzniesiony i istnieje) jedynie jako całość - skutkowałoby w odniesieniu do pozostałej, legalnej części obiektu niemożnością użytkowania tej części zgodnie z przeznaczeniem (funkcją) obiektu i tym samym w efekcie prowadziłoby do naruszenia sformułowanej w Konstytucji RP oraz wynikającej z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zasady proporcjonalności, zwanej inaczej zakazem nadmiernej ingerencji.

W odwołaniu od decyzji z dnia [...] lipca 2010 r. I. Z. zarzucił organowi I instancji błędy w ustaleniach faktycznych oraz naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie - art. 2, art. 64 ust. 1 - 4 Konstytucji RP oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 51 ust. 7 i art. 51 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego.

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie decyzją z dnia [...] września 2010 r., Nr [...], utrzymał w mocy zakwestionowane rozstrzygnięcie organu I instancji - na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz art. 83 ustawy - Prawo budowlane. Organ odwoławczy stwierdził, iż stan faktyczny w sprawie jest niesporny. Skarżący i organ I instancji zgodni są co do tego, że inwestor w momencie rozpoczęcia robót budowlanych na działce nr [...] nie posiadał prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, ani zgody właściciela działki na prowadzenie robót (takiej zgody nie otrzymał również do dnia wydania decyzji). Skarżący nie podważa również dowodów takich jak projekt budowlany, czy opinia techniczna z dnia [...] czerwca 2002 r. świadczących o tym, iż roboty budowlane prowadzone na działce nr [...] wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. W ocenie organu odwoławczego zaistniałe w sprawie wątpliwości dotyczące stanu faktycznego wynikały jedynie z błędów proceduralnych popełnionych przez organ I instancji, a w szczególności na wydaniu decyzji z dnia [...] sierpnia 2009 r. nakładającej obowiązek wykonania odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem stanowiącym integralną część tej decyzji w momencie gdy roboty na działce nr [...] były już zakończone. Sporną kwestią w sprawie jest natomiast stwierdzenie, czy doprowadzenie wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego obejmuje swym zakresem jedynie doprowadzenie do zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi - ze znajdującej się w aktach sprawy treści opinii technicznej wynika, iż prowadzona sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przez teren działki nr [...] w D. została wykonana zgodnie z istniejącym i zatwierdzonym projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi i normami prowadzenia robót; zostały też wykonane stosowne dokumenty i protokoły odbioru robót oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna tego odcinka) - czy również kwestie posiadania przez inwestora tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Strona 2/15