Sprawa ze skargi na decyzję Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w przedmiocie nakazania rozbiórki części obiektu lub wykonania określonych robót w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łuczaj ( spr. ) Sędziowie Sędzia NSA Jerzy Bujko Sędzia del. NSA Zdzisław Kostka Protokolant asystent sędziego Agnieszka Chorab po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2012 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej I. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 11 stycznia 2011 r. sygn. akt II SA/Ol 1004/10 w sprawie ze skargi I. Z. na decyzję Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie nakazania rozbiórki części obiektu lub wykonania określonych robót w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem oddala skargę kasacyjną. C.V.S.

Uzasadnienie strona 1/15

Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2011 r., sygn. akt II SA/Ol 1004/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę I. Z. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w przedmiocie nakazania rozbiórki części obiektu lub wykonania określonych robót w celu doprowadzenia do stnu zgodnego z prawem.

W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd podał następujące okoliczności faktyczne i prawne.

Decyzją z dnia [...] listopada 2002 r. Wójt Gminy S. udzielił M. P. pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod obsługę działek budowlanych oznaczonych nr geod. [...] w D., gm. S.

I. Z. wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji zarzucając, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż inwestor (M.P.) nie wykazał prawa do terenu oznaczonego numerem geodezyjnym [...], a teren ten jest własnością I. Z.

Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją z dnia [...] sierpnia 2005 r. odmówił stwierdzenia nieważności objętej wnioskiem decyzji. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] lutego 2006 r. uchylił powyższe rozstrzygnięcie Wojewody w części odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy S. z dnia [...] listopada 2002 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez teren działki nr [...] w D. i w tym zakresie stwierdził nieważność tej decyzji.

Decyzją z dnia [...] lipca 2010 r., Nr [...], Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w zw. z art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) orzekł o braku przesłanek do wydania decyzji nakazującej M. P. (jako inwestorowi) wykonanie rozbiórki części obiektu budowlanego (odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez teren działki nr [...] w D., gm. S.) bądź wykonanie określonych czynności lub robót w celu doprowadzenia wykonanych robót - budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez teren działki nr [...] w D., gm. S. do stanu zgodnego z prawem. Organ podniósł, że w ramach prowadzonego postępowania naprawczego (wszczętego na skutek stwierdzenia nieważności decyzji Wójta gminy S. z dnia [...] listopada 2002 r., w zakresie obejmującym teren działki nr geod. [...] w D.) postanowieniem z dnia [...] maja 2009 r., nałożył na inwestora - M.P. obowiązek dostarczenia czterech egzemplarzy projektu budowlanego dla odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla działki o nr geod. [...] w D. M. P. wywiązał się z tego obowiązku i dostarczył w wyznaczonym terminie przedmiotowy projekt budowlany, umożliwiając tym samym przeprowadzenie kolejnego etapu prowadzonego postępowania naprawczego, tj. nałożenia obowiązku wykonania odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr [...]. W dniu [...] sierpnia 2009 r. M. P. złożył oświadczenie o wykonaniu nałożonego na niego obowiązku. Ze zgromadzanego w toku przeprowadzonego postępowania materiału dowodowego (m. in. z opinii technicznej z dnia [...] czerwca 2002 r.) wynika, iż odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr [...] w D. został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i tym samym nie zachodzi określona w przepisie art. 51 ust. 1 pkt 2 konieczność nałożenia na inwestora obowiązku wykonania czynności lub robót w celu doprowadzenia realizowanej inwestycji do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.

Strona 1/15