Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Uzasadnienie strona 7/7

Za niezasadny uznać należy podniesiony przez wnoszącego skargę kasacyjną zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a.

Z powyższego przepisu wynika, że uzasadnienie wyroku powinno zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi sprawa ma być ponownie rozpatrzona przez organ administracji, uzasadnienie powinno ponadto zawierać wskazania, co do dalszego postępowania.

Analiza treści uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pozwala stwierdzić, że spełnia ono wymogi wynikające z tego przepisu. Wojewódzki Sąd Administracyjny przedstawił w uzasadnieniu wyroku stan sprawy, zarzuty skargi, stanowiska stron oraz argumenty przemawiające za brakiem podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2004 roku.

W uzasadnieniu zaskarżonej do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego decyzji oraz w decyzji ją poprzedzającej podnoszone były argumenty, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w decyzji z dnia [...] lipca 2004 roku nie dokonało analizy i nie wyjaśniło w rzeczywistości przesłanek zastosowania w stosunku do renty planistycznej przepisów Ordynacji podatkowej, to jest, że naruszony został art. 107 § 3 k.p.a. Abstrahując jednak od tego czy w przedmiotowej sprawie naruszenie art. 107 § 3 k.p.a. mogłoby być podstawą stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2004 roku przede wszystkim wskazać należy, iż zarzut niewzięcia pod uwagę rażącego naruszenia tego przepisu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, aby mógł być poddany ocenie przez Naczelny Sąd Administracyjny, powinien być podniesiony w skardze kasacyjnej. Tymczasem zarzut naruszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny tego przepisu w skardze kasacyjnej nie został podniesiony. Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny nie mógł dokonywać oceny zaskarżonego wyroku pod kątem rozważenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny rażącego naruszenia art. 107 § 3 k.p.a.

Zgodzić należy się z twierdzeniem wnoszącego skargę kasacyjną, iż niemożność stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2004 roku uniemożliwia ustalenie opłaty planistycznej. Nie można jednak zgodzić się z poglądem, że niemożność stwierdzenia nieważności tej decyzji narusza wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 7 k.p.a. zasadę praworządności.

Stwierdzenie nieważności decyzji jest odstępstwem od zasady trwałości decyzji administracyjnej. Jest to nadzwyczajny tryb wzruszenia decyzji administracyjnej. Ustawodawca uznał, że uruchomienie tego trybu do wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji administracyjnej możliwe jest tylko wówczas, gdy dotknięta jest ona kwalifikowaną wadą. Ustawodawca uznał, że zasada trwałości decyzji administracyjnych jest tak ważna, że można od niej odstąpić tylko w wyjątkowych wypadkach. Nie uzasadniania odstępstwa od tej zasady funkcjonowanie w obrocie prawnym decyzji obarczonej wadą zwykłą, a nie kwalifikowaną. Zasada trwałości decyzji administracyjnych oraz przesłanki uzasadniające odstąpienie od tej zasady są częścią porządku prawnego. Nie można uznać, iż pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, iż brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2004 roku narusza zasadę praworządności, w sytuacji, gdy rzeczywiście brak było podstaw do stwierdzenia nieważności tej decyzji.

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 marca 2003 roku naruszała art. 36 ust. 4 i art., 37 ust. 1, 3, 4 i 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednak było naruszenie zwykłe, a nie naruszenie uzasadniające stwierdzenie nieważności tej decyzji.

Brak jest podstaw do uchylenia zaskarżonego wyroku, które Naczelny Sąd Administracyjny byłby zobowiązany wziąć pod uwagę z urzędu.

Z przytoczonych wyżej względów skarga kasacyjna, jako pozbawiona usprawiedliwianych podstaw, na podstawie art. 184 p.p.s.a. została oddalona.

Strona 7/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze