Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Uzasadnienie strona 6/7

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że w komputerowych zbiorach orzeczeń znajdują się wyroki sądów administracyjnych, z których wynika, iż w okresie właściwym dla ustalenia przedmiotowej renty planistycznej wydawane były wyroki sądów administracyjnych wskazujące na to, że w odniesieniu do renty planistycznej zastosowanie mają przepisy k.p.a., a nie ordynacji podatkowej.

Niezasadnie jest, zdaniem Kolegium, stanowisko Sądu, że rozbieżności interpretacyjne wyłączają możliwość stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa. W orzecznictwie sądowym dopuszcza się bowiem możliwość stwierdzenia nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa mylną wykładnią prawa.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga kasacyjna Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi nie zasługuje na uwzględnienie.

Za niezasadny uznać należy zarzut naruszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a. poprzez uznanie, że nie zaistniała przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2004 roku.

Zgodnie z treścią art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części jeśli stwierdzi inne niż wymienione w punkcie 1 lit. a i b naruszenie przepisów prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2004 roku nie naruszała rażąco prawa, a tym samym brak było podstaw do stwierdzenia jej nieważności na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Stanowisko to, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, należy podzielić. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2004 roku wydana została z naruszeniem prawa jednakże nie można podzielić poglądu wnoszącego skargę kasacyjną, iż było to rażące naruszenie prawa.

Rażące naruszenie prawa ma miejsce wówczas, gdy treść wydanej decyzji pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią przepisu przy ich prostym zestawieniu ze sobą. W rozpoznawanej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca. Wydając decyzję z dnia [...] lipca 2004 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, iż do postępowania w sprawie ustalenia wysokości tzw. renty planistycznej mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej. Nie można uznać, iż wykładnia przepisów prawa dokonana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze była wykładnią oczywiście błędną i nie mającą oparcia w wypracowanych przez naukę prawa regułach wykładni. Nie można więc uznać, że w wyniku tej wykładni doszło do rażącego naruszenia przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) regulujących zagadnienia związane z ustaleniem wysokości i obowiązkiem uiszczenia tzw. renty planistycznej.

Strona 6/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze