Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
Tezy

1. Pojęcie "rozpoczęcia budowy", o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nie dotyczy decyzji o pozwoleniu na wznownienie robót budowlanych wydawanej przez organ nadzoru budowlanego na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane; 2. Instytucja wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, unormowana w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nie znajduje zastosowania do wydanej w oparciu o art. 51 ust. 4 tej ustawy decyzji zatwierdzającej projekt budowlany zamienny i udzielającej pozwolenia na wznowienie robót budowlanych; 3. Podstawy prawnej nie można domniemywać. Podstawa prawna musi istnieć w przepisach obowiązującego prawa.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Zbrojewski Sędziowie: Sędzia NSA Anna Łuczaj (spr.) Sędzia del. WSA Piotr Korzeniowski po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2019 r. sygn. akt VII SA/Wa 2855/17 w sprawie ze skargi T.S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2017 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od T. S. na rzecz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego kwotę 460 (czterysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/10

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 28 marca 2019r., sygn. akt VII SA/Wa 2855/17, po rozpoznaniu sprawy ze skargi T. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2017 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji.

Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:

Decyzją z [...] września 1999 r. nr [...]Starosta [...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił K. J. oraz H. J. pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i budową kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na ścieki na działkach o nr ewid. [...] i [...] w miejscowości [...], gmina [...].

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...]-[...] (PINB) przeprowadził 22 maja 2012 r. oględziny rozbudowywanego obiektu, w wyniku których stwierdził odstępstwa od pozwolenia na budowę. Ustalił też, że obecnie inwestorami są M. P. i L. J. - zstępni poprzednich inwestorów. Następnie postanowieniem z [...] lipca 2012r. znak [...] nakazał inwestorom wstrzymanie robót, a decyzją z [...] sierpnia 2012 r. znak [...] nałożył na nich obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego. Wobec wykonania tego obowiązku, decyzją z [...] stycznia 2013r. znak [...] PINB zatwierdził projekt budowlany zamienny i udzielił uczestnikom postępowania pozwolenia na wznowienie robót budowlanych przy budowie budynku mieszkalnego (I kategoria obiektu budowlanego), położonego na działkach o nr ewid. [...], [...] przy ul. [...] [...] w [...], gmina [...]. Powyższa decyzja stała się ostateczna.

Wnioskiem z 8 marca 2017 r. M. S. i T. S. wystąpili do PINB o "przeprowadzenie oględzin i wydanie zakazu budowy na podstawie przeterminowanej decyzji o rozbudowie budynku", wskazując, że minął już trzyletni okres od wydania decyzji z [...] stycznia 2013 r. zatwierdzającej projekt budowlany zamienny. W toku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 28 marca 2017 r. PINB ustalił, że nie są prowadzone roboty budowlane objęte jego decyzją z [...] stycznia 2013r.; rozbudowa nie została w ogóle rozpoczęta. Inwestorzy nie ustanowili kierownika budowy i nie posiadają dziennika budowy (nie został zakupiony). Uczestniczka postępowania M. P. oświadczyła, iż roboty budowlane nie były prowadzone z uwagi na brak środków finansowych oraz na rozgraniczenie nieruchomości z działką sąsiednią.

PINB decyzją z [...] kwietnia 2017 r. znak [...], na podstawie art. 37 ust. 1, art. 82 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.), stwierdził wygaśnięcie własnej decyzji z [...] stycznia 2013 r. w związku z wystąpieniem przesłanki z art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, ponieważ inwestorzy nie rozpoczęli budowy przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja z [...] stycznia 2013 r. stała się ostateczna.

Strona 1/10