Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Bydgoszczy
Uzasadnienie strona 15/15

Skarga kasacyjna zasługiwała na uwzględnienie, ponieważ brak było podstaw do stwierdzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy nieważności całej zaskarżonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012 r., nr XXI/397/12 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Bydgoszczy. Uznać należy, że pomijając znaczące dla rozstrzygnięcia powyższej sprawy dokumenty znajdujące się w aktach (co stanowi o naruszeniu art. 133 § 1 p.p.s.a.), bądź też niewłaściwie je oceniając Sąd dokonał wadliwej oceny zaskarżonego aktu orzekając, na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a., o jego nieważności w całości.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że - jak stanowi art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, dalej: u.p.z.p.) - naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Istotność naruszenia prawa z jakim powołany przepis wiąże konieczność stwierdzenia nieważności postanowień studium, czy też planu miejscowego, w sposób szczególny powinna być rozważana przy ocenie naruszeń trybu procedowania nad tymi aktami, gdzie decydujące znaczenie powinien mieć wpływ danego naruszenia na treść rozstrzygnięcia planistycznego.

Powyższe uwagi mają szczególne znaczenie przy ocenie zarzutu skargi kasacyjnej wskazującego na naruszenie poprzez błędną wykładnię art. 20 ust. 1 u.p.z.p. Stosownie do tego przepisu, plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.

Istotne dla rozstrzygnięcia wynikłej w niniejszej

Strona 15/15