Sprawa ze skargi na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Małgorzata Miron Sędziowie sędzia NSA Grzegorz Czerwiński /spr./ sędzia del. NSA Jerzy Stankowski Protokolant starszy inspektor sądowy Agnieszka Majewska po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2016 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Towarzystwa B. sp. z o.o. z siedzibą we W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2014 r. sygn. akt II SA/Wr 559/14 w sprawie ze skargi Towarzystwa B. sp. z o.o. z siedzibą we W. na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych 1. uchyla zaskarżony wyrok, zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia [...] maja 2014 r. nr [...], 2. zasądza od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu na rzecz Towarzystwa B. sp. z o.o. z siedzibą we W. kwotę 800 (osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/11

Wyrokiem z dnia 18 listopada 2014 r., sygn. akt II SA/Wr 559/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę T. Sp. z o.o. z siedzibą we W. na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych związanych z budową zespołu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi, nieuciążliwymi lokalami usługowymi w parterach budynków i z powierzchnią biurową w narożniku zabudowy.

Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu postanowieniem z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] - na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego - po rozpatrzeniu zażalenia T. sp. z o.o., utrzymał w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia z dnia [...] maja 2014 r. nr [...], którym wstrzymano roboty budowlane prowadzone przez Spółkę wykonywane bez wymaganego pozwolenia na budowę, związane z budową zespołu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi, nieuciążliwymi lokalami usługowymi w parterach budynków od strony ul. O. i G. i z powierzchnią biurową w narożniku zabudowy ul. O./G., wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. O. [...] we W. (oznaczenie geodezyjne: działki nr [...],[...],[...],[...],[...],[...],[...] oraz część działki nr [...] i [...][...] obręb K.).

W uzasadnieniu postanowienia Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego podał, że zawiadomieniem z dnia [...] maja 2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie budowy zespołu budynków opisanych na wstępie, wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę.

Postanowieniem z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] PINB dla miasta Wrocławia wstrzymał roboty budowlane prowadzone przez T. sp. z o.o. Uzasadniając to postanowienie organ powiatowy wskazał na zaistnienie przesłanki, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a więc wykonywanie robót bez wymaganego pozwolenia na budowę. Organ powołał się na okoliczność prowadzenia przez Prezydenta Wrocławia postępowania wznowieniowego od decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia [...] września 2009 r. nr [...], zmienionej decyzją z dnia [...] października 2012 r. nr [...], decyzją z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] oraz decyzją z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...], w toku którego Prezydent Wrocławia postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] wstrzymał wykonanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dalej podano, że organ powiatowy wyjaśnił, iż pomimo wskazanego postanowienia Prezydenta Wrocławia o wstrzymaniu wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę, w trakcie kontroli w dniu [...] kwietnia 2014 r., stwierdzono prowadzenie robót budowlanych.

Strona 1/11