Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie umorzenia w całości postępowania pierwszej instancji w sprawie zmiany decyzji udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej adaptację nieczynnego stawu osadowego na składowisko odpadów stałych i przemysłowych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak Sędziowie: Sędzia NSA Grzegorz Czerwiński /spr./ Sędzia WSA del. Iwona Bogucka Protokolant: starszy asystent sędziego Tomasz Godlewski po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2016 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej M. S.A. z siedzibą w N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2014 r. sygn. akt II SA/Wr 412/14 w sprawie ze skargi M. S.A. z siedzibą w N. na decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia w całości postępowania pierwszej instancji w sprawie zmiany decyzji udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej adaptację nieczynnego stawu osadowego na składowisko odpadów stałych i przemysłowych oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/14

Wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SA/Wr 412/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę M. S.A. z siedzibą w N. na decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] kwietnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia w całości postępowania pierwszej instancji w sprawie zmiany decyzji udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej adaptację nieczynnego stawu osadowego na składowisko odpadów stałych i przemysłowych.

Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Decyzją z dnia [...] czerwca 1992 r. Prezydent Wałbrzycha udzielił K., pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej adaptację nieczynnego stawu osadowego na składowisko odpadów stałych i przemysłowych na "polu M." przy ul. G. w W.. Następnie decyzją z dnia [...] października 1999 r. ten sam organ, udzielił P. warunkowego pozwolenia na użytkowanie kwatery I i IV składowiska odpadów stałych i przemysłowych przy ul. G. w W., nakazując "przepisanie pozwolenia na budowę ww. składowiska z dnia [...] czerwca 1992 r." oraz zobowiązując M. S. do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie ww. składowiska po zakończeniu jego budowy. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2000 r. Prezydent Wałbrzycha w trybie art. 40 ustawy Prawo budowlane, zmienił własną decyzję z dnia [...] czerwca 1992 r. w ten sposób, że w miejsce K. wpisał: P. Z kolei decyzją z dnia [...] grudnia 2000 r. na podstawie, między innymi, art. 36 a ustawy Prawo budowlane i art. 22 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach ww. organ zmienił własną decyzję z dnia [...] sierpnia 2000 r. w części dotyczącej zakresu projektu budowlanego, w ten sposób, że zatwierdził projekt budowlany i udzielił P. pozwolenia na budowę obejmującą adaptację nieczynnego stawu osadowego na Polu M. przy ul. G. w W. na składowisko odpadów przemysłowych. W decyzji tej nałożono na inwestora również obowiązek zakończenia składowania odpadów w terminie do dnia 21 grudnia 2012 r. oraz zakończenia rekultywacji w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. Podobny obowiązek nałożony został na ten sam podmiot w decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia [...] marca 2001 r., udzielającej na mocy art. 59 ust. 3 Prawa budowlanego P. warunkowego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego składowiska odpadów.

Następnie decyzjami nr [...] i nr [...] wydanymi w dniu [...] czerwca 2002 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha na podstawie art. 40 ustawy Prawo budowlane przeniósł decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia [...] grudnia 2000 r. z P. na podmiot określony, jako "F."(decyzja nr [...]) oraz na podstawie art. 155 K.p.a. zmienił decyzję własną z dnia [...] marca 2001 r. o udzieleniu warunkowego pozwolenia na użytkowanie składowiska w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego inwestora (P.) wpisał "F.".

Strona 1/14