Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej
Uzasadnienie strona 2/14

2. art. 141 § 4 P.p.s.a., art. 133 § 1 zdanie 1 P.p.s.a. i art. 134 § 1 P.p.s.a. w związku z art. 3 § 1 i § 2 pkt 1 P.p.s.a. oraz art. 1 P.p.s.a. i art. 1 § 2 P.u.s.a. w związku z art. 81a ust. 2 i ust. 3 Prawa budowlanego oraz art. art. 6, 7, 8, 10 § 1, 11, 77 § 1 K.p.a. w związku z art. 140 K.p.a., art. 151 P.p.s.a. w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c P.p.s.a. - przez nieuwzględnienie zarzutu skargi dotyczącego niezachowania wymagań z art. 81a ust. 2 i ust. 3 Prawa budowlanego, przez zaakceptowanie nieprawidłowego Protokołu kontroli z 4 września 2015 r. (Protokół Nr - [...]);

3. art. 141 § 4 P.p.s.a., art. 133 § 1 zdanie 1 P.p.s.a. i art. 134 § 1 P.p.s.a. w związku z art. 3 § 1 i § 2 pkt 1 P.p.s.a. oraz art. 1 P.p.s.a. i art. 1 § 2 P.u.s.a. w związku z art. 136 K.p.a., art. 140 K.p.a. w związku z art. 144 K.p.a., w związku z art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.), § 3 i następne Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 263, poz. 1572) m. in. na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych, § 6 i następne przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych obowiązujących do dnia 10 czerwca 2016 r. w związku z art. 151 P.p.s.a. w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c P.p.s.a. - przez nieuwzględnienie art. 136 K.p.a., art. 140 K.p.a. w związku z art. 144 K.p.a., przyjęcie błędnego założenia, że "Czynności w terenie związane z przedmiotowym obiektem zostały powtórzone z udziałem przedstawiciela spółki 22 stycznia 2016 r. Potwierdzono wówczas prawidłowość wcześniejszych ustaleń jak w ww. protokole. Także później skarżąca spółka nie wykazała, że obiekt posiada inne niż przyjęto wymiary" pomimo, że zaskarżone postanowienie uznaje za materiał dowodowy protokół z kontroli z 4 września 2015 r. (Protokół Nr - [...]) i pomiary wykonane przez osoby nie posiadające kwalifikacji i uprawnień wskazanych w art. 11 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, bez zachowania wymagań określonych w ww. ustawie oraz w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych, oraz nie uwzględnia tego, że protokół oględzin z dnia 22 stycznia 2016 r. (Protokół Nr - [...]) nie zawiera informacji o wykonaniu pomiarów, nie stanowi podstawy do zatwierdzenia ustaleń protokołu kontroli z dnia 4 września 2015 r. (Protokół Nr - [...]) w zakresie wymiarów nośnika reklamowego i jego elementów oraz lokalizacji nośnika reklamowego, oraz dokonuje ustaleń faktycznych dotyczących wielkości urządzenia reklamowego (tablicy reklamowej), wywodzi z tych ustaleń kwalifikację urządzenia reklamowego (tablicy reklamowej) jako wymagającego pozwolenia na budowę a nie zgłoszenia zamiaru instalacji tablicy reklamowej;

Strona 2/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego