Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
Sentencja

Dnia 27 lutego 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska /spr./ sędzia NSA Marzenna Linska-Wawrzon sędzia del. NSA Jerzy Solarski Protokolant sekretarz sądowy Tomasz Bogdan Godlewski po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2014 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej K. H. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 2 marca 2012r. sygn. akt II SA/Kr 906/11 w sprawie ze skargi M. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] marca 2011r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. oddala skargę kasacyjną; 2. oddala wniosek M. T. o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/13

Prezydent Miasta Krakowa, decyzją z dnia [...] grudnia 2010 r., nr [...] ustalił, na wniosek inwestora K. H., warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego na dz. nr [...] obr. [...] Śródmieście przy ul. [...] w Krakowie".

W uzasadnieniu wskazał, iż teren określony we wniosku nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego przeprowadzono postępowanie na zasadach i w trybie przewidzianym w art. 59 i nast. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm., aktualny tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm. - dalej również jako u.p.z.p.).

W toku postępowania wyjaśniającego uzyskano postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, opinię Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa (UMK) w zakresie ochrony środowiska, opinię Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz opinię Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, a także uchwalę Rady Dzielnicy l Stare Miasto. Ponadto, wobec nie zajęcia stanowiska przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie przyjęto, iż organ ten również dokonał uzgodnienia projektu decyzji.

Sporządzono analizę urbanistyczno-architektoniczną obszaru wyznaczonego zgodnie z wymogiem § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1588 - dalej jako rozporządzenie), a projekt decyzji został sporządzony przez osobę uprawnioną, wpisaną na listę izby samorządu zawodowego architektów.

Wynik postępowania przemawiał za tym - w ocenie organu I instancji - że spełnione zostały łącznie przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 61 ust. 1 u.p.z.p. Prezydent Miasta Krakowa przedstawił także treść uwag wniesionych w toku postępowania przez strony i odniósł się do nich w uzasadnieniu kwestionowanej decyzji. Do decyzji załączono warunki zabudowy terenu oraz wyniki analizy urbanistyczno-architektonicznej, a także część graficzną analizy oraz warunków zabudowy, stanowiące integralną część decyzji.

Odwołania od powyższej decyzji wnieśli: M. T. oraz K. H.

Decyzją z dnia [...] marca 2011 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie, działając na podstawie art. 59 ust. 1, art. 54 pkt 2 w zw. z art. 64 ust. 1, art. 61 ust. 1 u.p.z.p., § 1-8 rozporządzenia oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., poz. 98, poz. 1071 ze zm., aktualny tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 - dalej jako k.p.a.), utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze