Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
Uzasadnienie strona 2/6

- 13 02 08 (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe) w ilości 0.450 Mg/rok,

- 15 02 02 (sorbenty, materiały filtracyjne) w ilości 0,006 Mg/rok oraz

- 16 01 07 (filtry olejowe) w ilości 0.007 Mg/rok.

Zdaniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, organ I instancji niewłaściwie przyjął ilość odpadów przekazanych do odbiorców w 2012 r. za ilość odpadów wytworzonych przez stronę w 2012 r. Jednakże wskazał, że strona postępowania w 2011 r. przekroczyła ilość wytworzonych odpadów o kodach 16 01 07 i 15 02 02, która określona została w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Wobec powyższego, z uwagi na treść art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 79b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, brak było podstaw do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów.

Na opisaną wyżej decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...]10.2015 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosła spółka [...] sp. j. z siedzibą w Z. Zarzuciła, że decyzja została wydana wbrew ustaleniom protokołu kontroli z dnia [...] lipca 2012 r., bowiem w pkt. 3 protokołu "Zastosowane sankcje" zapisano, iż sankcje nie zostały zastosowane. Podała spółka, że całą ilość wykazanych odpadów przyjęto na rok 2012, chociaż były to ilości dotyczące kilku wcześniejszych lat. Wynikało to z faktu, ze tak małe ilości odpadów, jakie były wytwarzane w bazie transportowej, nie są odbierane przez upoważnione do tego firmy w każdym roku, ze względu na gabaryty i pojemności specjalistycznego sprzętu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 14.04.2016 r. (sygn. akt IV SA/Wa 3833 /15) orzekł w sposób opisany na wstępie niniejszego uzasadnienia, tj. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. Przedstawił przyjęty stan sprawy i podał, że podziela stanowisko organu odwoławczego, co do niewłaściwego uznania przez organ I. instancji ilości odpadów przekazanych do odbiorców w 2012 r. za ilość odpadów wytworzonych przez stronę w 2012 r.. W ocenie WSA w Warszawie ustalenie jednak, że strona w 2011 r. przekroczyła ilość wytworzonych odpadów zapadło bez dokładnego wyjaśnienia stanu sprawy i bez uwzględnienia okoliczności podnoszonych przez skarżącego, co uchybia przepisom postępowania administracyjnego (art. 7 kpa, art. 77, art. 80 i art. 107 kpa ). Sąd I instancji zwrócił bowiem uwagę, że z akt sprawy wynika, iż w piśmie z dnia 2 czerwca 2015 r. M.G. wskazał, że ilość odpadów wyszczególnionych na kartach odpadów dotyczy lat 2010, 2011 i półrocza 2012. Podkreślał, że w roku 2011 nie dokonywał wywozu odpadów niebezpiecznych dla środowiska. Zaznaczył, że w dniu 10 lipca 2012 r. kontrolujący firmę inspektorzy WIOŚ w Płocku zażądali, by skarżący dokonał wywozu odpadów niebezpiecznych. Stwierdził sąd I instancji, że organ odwoławczy w żadnym stopniu nie odniósł się do powyższych twierdzeń skarżącego. W szczególności organ ten nie poczynił żadnych ustaleń ani nie zajął stanowiska wobec twierdzeń skarżącego, że część odpadów zakwalifikowanych jako powstałych w 2011 r. pochodzi z roku 2010 r. Również nie odniesiono się do twierdzeń skarżącego, że nie dokonuje wywozu odpadów corocznie - z uwagi ma minimum logistyczne wyspecjalizowanych firm zajmujących się odbiorem odpadów, w kontekście zapisów decyzji Starosty Sochaczewskiego z [...] września 2011 r. (zmienionej decyzją z [...] sierpnia 2012 r.) zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi - stanowiącej, że "odpady będą bezpośrednio zbierane (...) do czasu zebrania stosownej ilości transportowej (pkt 3)".

Strona 2/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska