Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
Sentencja

Dnia 19 września 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jacek Chlebny sędzia NSA Roman Hauser sędzia del. NSA Andrzej Irla (spr.) po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 3833/15 w sprawie ze skargi {...} sp. j. w Z. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2015 r., nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od [...] sp. j. w Z. na rzecz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska kwotę 340 zł (trzysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska
Uzasadnienie strona 1/6

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie objętym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2016 r. (sygn. akt IV SA/Wa 3833/15) po rozpoznaniu sprawy ze skargi [...] Sp. j. z siedzibą w Z. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2015 r. ([..]) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej - uchylił zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2012 roku (nr [...]).

Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia [...] października 2012 r. (nr [...]) wymierzył [...] Sp. j. w Z. karę pieniężną w wysokości 5 000 zł za naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Naruszenie tej decyzji wykazała kontrola przeprowadzona w spółce w dniach od 10 do 16 lipca 2012 r.

Odwołanie od tej decyzji wniosła kontrolowana spółka. Główny Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia [...] października 2015 r. (nr [...]) utrzymał w mocy kwestionowane rozstrzygnięcie. W uzasadnieniu decyzji zwrócił uwagę na to, że w dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.), która uchyliła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o tym samym tytule. Na mocy art. 246 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Główny Inspektor Ochrony Środowiska zobligowany był do rozpoznania sprawy zgodnie z przepisami karnymi oraz o karach pieniężnych zamieszczonymi w uchylonej ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska podał zarazem, że wezwał stronę postępowania, aby przesłała poświadczone za zgodność z oryginałem kopie kart ewidencji odpadów za rok 2011 oraz za okres od stycznia do czerwca 2012 r. Strona pismem z dnia 2 czerwca 2015 r. poinformowała, iż w 2011 r. nie dokonywała wywozu odpadów niebezpiecznych. Odpady zostały przekazane dopiero w dniu 12 lipca 2012 r. do firmy [...] w S. Ponadto spółka wyjaśniła, iż nie dokonuje corocznego wywozu odpadów, ponieważ specjalistyczne firmy, które są uprawnione do odbioru odpadów nie chcą przyjmować niewielkich ich ilości. Ilość odpadów wskazana na kartach przekazania z 2012 r. dotyczyła odpadów wytworzonych w latach 2010-2012. Do pisma nie dołączono żądanych kart ewidencji odpadów, a jedynie karty przekazania odpadów za 2012 r. Organ II instancji natomiast podał, że na podstawie przedłożonego przez stronę Marszałkowi Województwa Mazowieckiego zbiorczego zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2011, strona w tymże roku wytworzyła:

- 0,420 Mg odpadów o kodzie 13 02 08,

- 0,008 Mg odpadów o kodzie 16 01 07 oraz

- 0,007 Mg odpadów o kodzie 15 02 02.

Wytworzenie powyżej podanych ilości odpadów stanowi naruszenie warunków decyzji Starosty Sochaczewskiego z dnia [...] września 2011 r. zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (znak: [...]). Decyzja ta dopuszczała wytwarzanie przez spółkę odpadów o kodzie:

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska