Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jan Paweł Tarno Sędziowie sędzia NSA Małgorzata Stahl sędzia del. WSA Grzegorz Czerwiński /spr./ Protokolant Marcin Sikorski po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej A. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 1 czerwca 2011 r. sygn. akt II SA/Gd 48/11 w sprawie ze skargi A. D. na postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. oddala wniosek Gminy Kartuzy o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/13

Wyrokiem z dnia 1 czerwca 2011 roku, sygn. akt II SA/Gd 48/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę A. D. na postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia [...] listopada 2010 roku, Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Decyzją z dnia z dnia [...] września 2010 roku, Nr [...] ([...]) Starosta Kartuski zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie ulicy Kolejowej w ciągu drogi gminnej nr [...] wraz z brakującą infrastrukturą". Jednocześnie Starosta zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę i rozbiórkę dla inwestycji polegającej na:

• budowie drogi na działkach o nr ew. gr. 90/1, 10, 8/3, 8/2, 94/7, 94/1, 89, 94/3, 94/5 w obrębie ew. 9 w miejscowości Kartuzy, gmina Kartuzy,

• budowie kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym na działkach o nr ew. gr. 90/1, 10, 8/3, 8/2, 94/7, 94/10, 94/1, 89, 94/5 w obrębie ewid. 9 oraz na działce o nr ew. gr. 109/2 w obrębie ew. nr 8 w miejscowości Kartuzy, gmina Kartuzy,

• budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na działkach o nr ew. gr. 90/1, 10, 8/2, 8/3, 94/7, 23/4, 12, 11/1, 11/3, 94/10, 94/1, 134, 94/3, 94/4, 94/5 w obrębie ewid. 9 w miejscowości Kartuzy, gmina Kartuzy,

• budowie parkingu na działce o nr ew. gr. 94/10 w obrębie ew. nr 9 w miejscowości Kartuzy, gmina Kartuzy,

• przebudowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew. gr. 90/1, 10, 94/10, 89, 94/3, 94/5, 8/2, 8/3, 94/7 w obrębie ewid. 9 w miejscowości Kartuzy, gmina Kartuzy,

• przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew. gr. 8/3, 8/2, 94/7, 94/1, 94/5, 94/3, 10 w obrębie ewid. 9 w miejscowości Kartuzy, gmina Kartuzy,

• przebudowie linii kablowej SN na działkach o nr ew. gr. 94/1, 94/7, 94/10 w obrębie ew. 9 w miejscowości Kartuzy, gmina Kartuzy,

• rozbiórce obiektu handlowego "[...]" zlokalizowanego na działkach o nr ew. gr. 10, 8/3, 8/2, 8/4 w obrębie ew. 9 w miejscowości Kartuzy, gmina Kartuzy.

Nadto Starosta zatwierdził projekt podziału nieruchomości przeznaczonych do realizacji drogi publicznej na działkach oznaczonych numerami ewidencji gruntów według tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji, która wskazuje działki objęte projektowanym podziałem, przeznaczone pod inwestycje drogowe, przez które będzie przebiegać planowana inwestycja, według złożonego projektu podziału nieruchomości opracowanego przez uprawnionego geodetę. W punkcie VI decyzji organ ustalił termin wydania nieruchomości na dzień 1 marca 2011 roku.

Wnioskiem z dnia [...] września 2010 roku Burmistrz Gminy Kartuzy wystąpił do Starosty Kartuskiego o nadanie decyzji z dnia [...] września 2010 roku rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny i gospodarczy. Wnioskujący wyjaśnił, iż przedłużenie ulicy Kolejowej - od ul. Dworcowej do ul. Kościuszki było od wielu lat przedmiotem szeregu różnych opracowań i planów. W 2007 roku wykonano I etap jej budowy w postaci przyłączenia przecznicy od ul. Kościuszki do skrzyżowania z ruchem okrężnym usytuowanego w ciągu ul. Gdańskiej (droga wojewódzka nr 211). Obecnie realizowany odcinek rozwiąże problemy połączenia ważnych ciągów komunikacyjnych w mieście.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda