Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Maria Czapska-Górnikiewicz Sędziowie sędzia NSA Małgorzata Dałkowska-Szary sędzia del. WSA Sławomir Wojciechowski /spr./ Protokolant starszy inspektor sądowy Marcin Sikorski po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 99/12 w sprawie ze skargi [...] Towarzystwa [...] z siedzibą w G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania 1. uchyla punkt pierwszy zaskarżonego wyroku w części dotyczącej uchylenia postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...], 2. w pozostałym zakresie skargę kasacyjną oddala, 3. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości.

Inne orzeczenia o symbolu:
6136 Ochrona przyrody
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska
Uzasadnienie strona 1/10

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2012r. sprawy o sygn.akt IV SA/Wa 99/12, ze skargi [...] Towarzystwa [...] z siedzibą w G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dnia [...] listopada 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania, uchylił zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2011 r., nr [...] oraz rozstrzygnął o kosztach postępowania sądowego.

Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, działając na podstawie przepisu art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2012r., poz. 267 - w dalszej części uzasadnienia przywoływana jako k.p.a.), po rozpatrzeniu zażalenia [...] Towarzystwa [...] na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia [...] kwietnia 2011 r. o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nakazującej usunięcie krzewów z powierzchni 7,60 ha rosnących na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią w międzywału rzeki Wisły w granicach rezerwatu przyrody "Wisła pod Zawichostem" - utrzymał w mocy to postanowienie.

Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że postanowieniem z dnia [...] listopada 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie odmówił uzgodnienia projektu w/w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Następnie, postanowieniem z dnia [...] marca 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił postanowienie organu I instancji.

W dniu 27 kwietnia 2011 r. [...] Towarzystwo [...] z siedzibą w G. zaskarżyło to ostateczne postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jednocześnie Towarzystwo wystąpiło do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o ponowne uzgodnienie projektu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nakazującej usunięcie krzewów z powierzchni 7,60 ha rosnących na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. Następnie, wnioskiem z dnia 14 maja 2011 r. skarżące Towarzystwo złożyło wniosek o zawieszenie niniejszego postępowania - do czasu rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jego skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2011 r.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6136 Ochrona przyrody
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska