Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Poznania w przedmiocie niewydania uwierzytelnionych odpisów operatów szacunkowych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Zygmunt Niewiadomski Sędziowie sędzia NSA Marek Stojanowski sędzia del. NSA Zygmunt Zgierski (spr.) Protokolant Anna Połoczańska po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej [...] Spółka z o.o. z siedzibą w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 września 2008 r. sygn. akt II SAB/Po 20/08 w sprawie ze skargi [...] Spółka z o.o. z siedzibą w P. na bezczynność Prezydenta Miasta Poznania w przedmiocie niewydania uwierzytelnionych odpisów operatów szacunkowych oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/4

Wyrokiem z dnia 11 września 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę [...] Sp. z o.o. w Poznaniu na bezczynność Prezydenta Miasta Poznania w przedmiocie niewydania uwierzytelnionych odpisów operatów szacunkowych.

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne:

[...] Sp. z o.o., powołując się na regulację zawartą w art. 73 § 2 k.p.a., zwróciła się do Prezydenta Miasta Poznania o doręczenie jej odpisu operatu szacunkowego, sporządzonego w postępowaniach administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2008 r. Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz wyjaśnił, że uwierzytelnione odpisy operatów szacunkowych zostaną wydane po uiszczeniu przez spółkę opłaty skarbowej. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 226, poz. 1635) opłata za dokonanie poświadczenia zgodności odpisu wynosi 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony. Organ wskazał, że operaty szacunkowe sporządzone w celu określenia wartości nieruchomości zawierają odpowiednio 32 i 29 stron, a tym samym opłata skarbowa za poświadczenie ich odpisów powinna być uiszczona w kwotach 160 zł i 145 zł.

W odpowiedzi na wyjaśnienia organu spółka wskazała, że art. 73 § 2 k.p.a. nie uzależnia wydania uwierzytelnionych odpisów dokumentów z akt postępowania od uiszczenia przez stronę opłaty skarbowej. Jednocześnie spółka wyznaczyła organowi do dnia 15 maja 2008 r. termin do doręczenia odpisów operatu szacunkowego albo wydania postanowienia o odmowie wydania odpisu w trybie art. 74 § 2 k.p.a.

W kolejnym piśmie Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz wskazał, iż zastosowanie w sprawie ma art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz pkt 4 części II załącznika do niej. Zgodnie z tymi przepisami obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonywane przez organy administracji objęte jest opłatą za każdą pełną lub zaczętą stronicę w wysokości 5 zł. Organ wskazał również, że skutki nieuiszczenia opłaty skarbowej reguluje art. 261 k.p.a. W konkluzji pisma organ ponownie wyznaczył skarżącej 7 dniowy termin do wniesienia opłaty za wydanie poświadczonego odpisu operatu szacunkowego.

W skardze na bezczynność Prezydenta Miasta Poznania [...] Sp. z o.o. wniosła o zobowiązanie organu do wydania w określonym terminie uwierzytelnionych odpisów operatów szacunkowych, a także zasądzenie od organu kosztów postępowania oraz o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym. W uzasadnieniu skarżąca wyjaśniła, że art. 73 § 2 k.p.a. nie uzależnia wydania uwierzytelnionych odpisów dokumentów z akt postępowania od uiszczenia przez stronę opłaty skarbowej.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta