Sprawa ze skargi kasacyjnej A. S. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. S. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nr [...] w przedmiocie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej [...]
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Kostka Sędziowie: Sędzia NSA Robert Sawuła Sędzia del. WSA Piotr Korzeniowski /spr./ Protokolant: starszy inspektor sądowy Agnieszka Majewska po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej A. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2015 r. sygn. akt II SA/Kr 294/15 w sprawie ze skargi A. S. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w [...] z dnia [...] sierpnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej [...] oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/11

Wyrokiem z 9 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. II SA/Kr 294/15) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu w 9 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi A. S. (dalej: skarżący) na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w [...] (dalej: DRZGW w [...]) z [...] sierpnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej [...] oddalił skargę.

Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy:

W dniu 26 sierpnia 2005 r. DRZGW w [...], działając jako organ administracji rządowej niezespolonej wydał na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r., nr 115 poz. 1229 ze zm., dalej: p.w.) akt prawa miejscowego - rozporządzenie nr [...] w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej [...], gmina K., powiat k., na którego podstawie ustanowiona została strefa ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody podziemnej "[...]" (Dz. Urz. Woj. [...]. Nr [...] z [...].09.2005 r., poz. [...], dalej: rozporządzenie). Na terenie ochrony bezpośredniej zabroniono użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody, a ponadto stwierdzono, że teren należy zagospodarować zielenią, wody opadowe należy odprowadzać w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody oraz odprowadzać poza granicę ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnianych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Na terenie ochrony pośredniej zabroniono natomiast m. in. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wydobywania kopalin, lokalizowania pól biwakowych i campingów poza terenami przewidzianymi pod zabudowę, lokalizacji ferm chowu i hodowli zwierząt, lokalizowania nowych zakładów przemysłowych poza terenami wyznaczonymi pod zabudowę przemysłową przedstawionymi na mapie w skali 1:5000 stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, lokalizacji nowych dróg ogólnodostępnych, poza terenami przeznaczonymi na ten cel przedstawionymi na mapie w skali 1 : 5000 stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących magazynów produktów ropopochodnych oraz substancji niebezpiecznych i rurociągów do ich transportu, z wyłączeniem przydomowych zbiorników na olej opałowy (typu dwu płaszczowego lub jednopłaszczowego z wanną wychwytującą) o pojemności nie przekraczającej 3 m³ oraz zbiorników na gaz płynny, lokalizowania budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej, budynków gospodarskich lub inwentarskich, budynków rekreacji indywidualnej oraz tymczasowych obiektów budowlanych poza terenami przeznaczonymi na ten cel przedstawionym na mapie w skali 1: 5000 stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Skargę na powyższe rozporządzenie w zakresie § 4 ust. 2 pkt 10, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie A. S., działający przez adw. G. B.

Zaskarżonemu rozporządzeniu zarzucono rażące naruszenie przepisów prawa materialnego przez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a mianowicie art. 54 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 w związku z art. 58 ust. 1 p.w. oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 178 ust. 1 i art. 184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez wprowadzenie w § 4 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia generalnego zakazu lokalizowania budynków mieszkalnych na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej, podczas gdy wprowadzenie takiego zakazu jest dopuszczalne tylko na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej.

Strona 1/11