Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Gliniecki Sędziowie Sędzia NSA Anna Łuczaj ( spr. ) Sędzia del. WSA Wojciech Mazur Protokolant Elżbieta Maik po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej A. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 825/07 w sprawie ze skargi A. B. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Inne orzeczenia z hasłem:
Broń i materiały wybuchowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie strona 1/9

Wyrokiem z dnia 16 lipca 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 825/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. B. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2007 r. w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd podał, iż zaskarżoną decyzją Komendant Główny Policji utrzymał w mocy decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu (z dnia [...] grudnia 2006 r., cofającą, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 6 i art. 20 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.), A. B. pozwolenie na broń palną myśliwską.

Organ podał, iż A. B. został oskarżony o to, że w okresie od 1999 r. do [...] marca 2003 r. w miejscowości T. gm. S. składował 28.000 dm3 oleju napędowego i 3.500 dm3 oleju opałowego, wbrew wymogom bezpieczeństwa określonym przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska, czym spowodował bezpośrednie niebezpieczeństwo eksplozji tych łatwopalnych materiałów, które zagrażało ludziom i mieniu w wielkich rozmiarach, a także bezpośrednie niebezpieczeństwo zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach, to jest o czyn z art. 164 § 1 k.k. w zw. z art. 163 § 1 pkt 3 k.k. w zb. z art. 183 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. (sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów łatwopalnych w wyniku postępowania wbrew przepisom z niebezpiecznymi odpadami i substancjami - czynów wymierzonych przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu w zbiegu z czynem godzącym w środowisko). Ponadto w okresie od 2000 r. do 25 marca 2003 r. posiadał bez wymaganego zezwolenia amunicję w postaci naboju parabellum kal. 9 mm, to jest o czyn z art. 263 § 2 k.k. Wyrokiem z dnia 11 września 2003 r., o sygn. akt II K 129/03 Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim uznał A. B. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to wymierzył mu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, jednocześnie zawieszając warunkowo jej wykonanie tytułem próby na okres 5 lat.

Postanowieniem z dnia 13 września 2006 r. przedstawiono A. B. zarzut składowania wbrew przepisom o ochronie środowiska i przeciwpożarowym substancji ropopochodnych, co zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób lub mogło spowodować zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 § 1 k.k. Śledztwo w powyższej sprawie prowadzone jest przez Komendę Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim (sprawa o sygn. akt RDS 405/06).

Zdaniem organu pierwszej instancji, przedstawione fakty wskazują na wyjątkowo dużą nieodpowiedzialność strony oraz jej lekceważący stosunek do obowiązującego prawa. Spowodowanie zagrożenia życia i zdrowia wielu osób lub zniszczeń w znacznych rozmiarach oraz niezaprzestanie takiej działalności, pomimo wcześniejszego wyroku skazującego, ponadto nielegalne posiadanie amunicji, wzbudza uzasadnioną obawę, że A. B. może użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, co stanowi obligatoryjną przesłankę uzasadniająca cofnięcie mu pozwolenia na broń palną myśliwską.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Inne orzeczenia z hasłem:
Broń i materiały wybuchowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji